Nieuws

Regeling bestemmingsbox

De personele- en materiële bekostiging die de scholen onder Lumpsum ontvangen zijn niet geoormerkt, er zijn geen schotten tussen de budgetten. In de praktijk is er dus sprake van één budget in geld met bestedingsvrijheid. Daarnaast ontvangen schoolbesturen regelmatig subsidies op grond van aparte subsidieregelingen. Deze middelen kunnen wel geoormerkt worden verstrekt. Met de 'bestemmingsbox' kan van schoolbesturen worden gevraagd gegevens aan de minister te verstrekken over de besteding van middelen voor bepaalde beleidsdoelen. Op die manier kan worden bezien in hoeverre die middelen in overeenstemming met het doel zijn besteed. Aan de toekenning van de middelen zelf verandert deze regeling niets. Er vindt evenmin verrekening van de middelen plaats. Er verandert dus niets aan de voorwaarden waarmee de aanvullende bekostiging wordt verstrekt of aan het recht op die middelen. Voor de verstrekte middelen gelden de gewone verantwoording- en bestedingsvoorschriften die voor de hele lumpsumbekostiging gelden. De bedoeling van de bestemmingsbox is tweeledig. In de eerste plaats vermindering van het aantal subsidieregelingen door vaker te kiezen voor lumpsumbekostiging in combinatie met de bijzondere informatieverplichtingen bedoeld in deze regeling. Het streven is om ook bestaande subsidies zoveel mogelijk mee te nemen in de bekostiging in combinatie met de plicht tot het verstrekken van de bijzondere gegevens. Het andere doel is meer richting geven aan de aanvullende of bijzondere bekostiging zonder afbreuk te doen aan het uitgangspunt van bestedingsvrijheid. Welke beleidsdoelen worden opgenomen in de regeling, is onderwerp van bestuurlijk overleg tussen OCW, de PO-raad en de vakorganisaties. Dat overleg vindt jaarlijks in december plaats. De minister van onderwijs stelt vervolgens, indien dat overleg wijzigingen in de regeling met zich meebrengt, de regeling vast in april. Over de invoering van de regeling zal een communicatietraject richting scholen van start gaan.