Nieuws

Referentieniveaus taal en rekenen

Steeds meer scholen gaan opbrengstgericht(er) werken om de taal- en rekenprestaties van hun leerlingen te verbeteren. Het referentiekader is een hulpmiddel om voor taal en rekenen doelen te stellen die aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling. De grote winst daarbij is dat door het vaststellen van de doelen en niveaus, over de sectoren heen een doorlopende leerlijn voor de leerlingen kan worden bereikt. De referentieniveaus zorgen dus voor een betere aansluiting bij de overstap naar het vervolgonderwijs. Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gaan straks werken met het referentiekader.

Het wetsvoorstel Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van de staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma is, na instemming van de ministerraad op 15 januari 2010, aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar verwachting zal het wetsvoorstel op 1 augustus 2010 in werking treden. U vindt alle relevante documenten op de website van OCW en de website Taal en rekenen. Via de Nieuwsbrief PO wordt u op de hoogte gehouden van de verdere stappen op weg naar de invoering van de referentieniveaus in het primair onderwijs.

Informatie over referentieniveaus
Om scholen te ondersteunen bij het werken met de referentieniveaus, wordt door diverse partijen in het onderwijs samengewerkt. Leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders die willen weten hoe de referentieniveaus werken, kunnen deelnemen aan een van de workshops over referentieniveaus op de conferentie ‘Elke leerling telt’ van 22-24 maart in Lunteren. Ook tijdens de regionale conferenties over opbrengstgericht werken van het Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad kunt u deelnemen aan een workshop over referentieniveaus.

Of uw taal- en rekenmethode aansluit bij de referentieniveaus is na te gaan op de website van de SLO. Op deze site vindt u, naast inhoudelijke informatie over de referentieniveaus en doorlopende leerlijnen, ook ondersteunende scholingsactiviteiten voor leraren en schoolleiders.

Bron: www.minocw.nl