Nieuws

Publiceren kengetallen

Binnenkort publiceert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen CFI) de kengetallen over 2008 op de website Onderwijs in Cijfers (http://oic.cfi.nl) . Deze kengetallen bestaan uit de baten en lasten per school en bovenschools. Het bevoegd gezag heeft deze kengetallen samen met de jaarrekening aangeleverd bij DUO. De gedachte achter het publiceren van de kengetallen is om (op termijn) een horizontale verantwoording mogelijk te maken. Hierdoor worden ouders en scholen in de gelegenheid gesteld om hun eigen instelling te vergelijken met anderen op zaken als uitgaven voor leermiddelen of schoonmaken. Dit past in de maatschappelijke beweging van meer aandacht voor goed bestuur. Eind juni hebben alle po-besturen een brief van DUO ontvangen over het publiceren van de kengetallen. PO-besturen die van mening zijn dat DUO de kengetallen niet correct heeft verwerkt, kunnen voor 9 juli 2010 met een bij de brief gevoegd formulier aan DUO kenbaar maken dat zij niet akkoord gaan met publicatie. Wanneer DUO niets hoort, worden de kengetallen over 2008 omstreeks 21 juli 2010 gepubliceerd. Overigens is bezwaar maken alleen mogelijk voor de kengetallen die over 2008 aangeleverd zijn. Vanaf 2009 gaat DUO namelijk de kengetallen standaard publiceren. Daarom is het uitermate belangrijk dat de kengetallen over 2009 correct en volledig worden aangeleverd.   Voor vragen en verdere informatie verwijzen wij u naar www.ocwduo.nl.