Nieuws

Premieverlaging Vervangingsfonds per 1 augustus 2014

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om de premies verplicht en vrijwillig per 1 augustus 2014 te verlagen van 8,2% naar 7,7%.

Per januari 2014 zijn de premies Vervangingsfonds verhoogd. Deze verhoging was noodzakelijk om het tekort van het Vervangingsfonds stapsgewijs terug te dringen en de liquiditeitspositie van het fonds verder te verbeteren. Kijken we naar de ontwikkelingen in 2014, dan zien we dat de premieopbrengsten hoger uitvallen dan verwacht. Tegelijkertijd zien we dat de vervangingskosten, en dan met name de kosten in verband met ziektevervanging, achterblijven bij de verwachtingen. Door deze gunstige ontwikkelingen is de financiële positie van het Vervangingsfonds zodanig verbeterd dat de premie per 1 augustus 2014 kan worden verlaagd tot het niveau van vóór 1 januari 2014.

De premie voor het Participatiefonds wijzigt niet en blijft vooralsnog gehandhaafd op 4%. De eerder aangekondigde optie dat de premie mogelijk verder verhoogd zou moeten worden met 0,33%-punt is daarmee nu niet meer aan de orde. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op www.participatiefonds.nl.

De nieuwe premiepercentages zijn per 1 augustus 2014 verwerkt in het salarissysteem.