Nieuws

Premie Participatie- en Vervangingsfonds

Premie Vervangingsfonds
Een bij het Vervangingsfonds aangesloten bevoegd gezag voor Primair Onderwijs betaalt maandelijks de premie aan het Vervangingsfonds. De premie is per 01-01-2019 vastgesteld op 6,25%, dit betekent een stijging van 0,4% ten opzichte van 2018 (5,85%). 

Hoe wordt deze premie vastgesteld
De premiegrondslag is het bruto salaris van het personeel waarvoor premie verschuldigd is exclusief toeslagen en werkgeverslasten, vermeerderd met 8% vakantietoeslag. Het bestuur stelt jaarlijks op 15 oktober de hoogte van de premiepercentages voor het volgende kalenderjaar vast.
Voor het nieuwe Reglement Vervangingsfonds per 01-01-2019, klik hier.


Premie Participatiefonds
Schoolbesturen in het Primair Onderwijs betalen verplicht maandelijks premie aan het Participatiefonds. De premie is de basis voor de financiering van de werkloosheidskosten van het onderwijspersoneel. De premie is per 01-01-2019 vastgesteld op 4,0%, dit betekent een daling van 0,75% ten opzichte van 2018 (5,25%).

Hoe wordt deze premie vastgesteld 
De premie wordt berekend op basis van het Brutoloon vermeerderd met 8% vakantietoeslag.
Het Participatiefonds bepaalt aan de hand van de ontwikkeling van de uitkeringskosten of de premie aangepast moet worden. De daling voor 2019 heeft te maken met een lagere instroom in en een hogere uitstroom uit de werkloosheidsuitkeringen.