Nieuws

Planning jaarrekening 2011 en aanleveren financiële stukken 2011

Planning Het einde van het jaar betekent onder andere het treffen van voorbereidingen voor het opstellen van de jaarrekeningen in overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in de RJ-richtlijnen (RJ 660.403). In week 46 zijn de planningen voor de jaarrekening 2011 per mail verzonden. In deze planning zijn termijnen opgenomen waarop (onder)delen van de jaarrekening gereed komen. De volgende momenten zijn hierin opgenomen:
- aanleveren stukken (actie bestuur/school)
- ontvangst conceptjaarrekening (actie Concent)
- bespreking conceptjaarrekening (actie Concent/bestuur)
- het aanleveren van het bestuursverslag (actie bestuur)
- ontvangst gecorrigeerde conceptjaarrekening (actie Concent)
- aanleveren van de ondertekende brief waarin het bevoegd gezag verklaart dat ze alle benodigde informatie heeft verstrekt (actie bestuur)
- mogelijkheid de jaarrekening te bespreken met uw accountant van Ernst & Young, de extra kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, worden door ons doorberekend.
- ontvangst definitieve jaarrekening met accountantsverklaring (actie Concent).
Daarnaast hebben we u een overzicht gemaild van de onderdelen die verplicht dienen te worden opgenomen in het bestuursverslag met daarbij als extra bijlage de voorschriften van het ministerie van OCW betreffende het bestuursverslag. Op basis van ervaringen met het door het bestuur aan te leveren bestuursverslag, willen we u dringend verzoeken om vroegtijdig het bestuursverslag op te stellen.
De benodigde cijfers kunnen dan na ontvangst van het gecorrigeerde concept ingevoegd worden. Aan de gemailde planning is, als aanzet, uw bestuursverslag over 2010 (van uw bestuur) toegevoegd.
Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen de in de planning vermelde momenten, dan verzoeken wij u om vóór 9 december 2011 contact op te nemen met Ella Wisniewski-Sleijster. Maakt u alleen gebruik van deze mogelijkheid in dringende situaties.   Aanleveren stukken De besturen en directies ontvangen in december per mail een lijst van stukken die nodig zijn voor het samenstellen van de jaarrekening.
Wij verzoeken u de gevraagde stukken vóór de datum, aangegeven op de u toegezonden planning voor de jaarrekening 2011, ons te doen toekomen.
Het niet voldoen aan tijdige toezending van de benodigde stukken kan zowel consequenties hebben voor de in de planning gestelde termijnen als ook in kostenopzicht. Wij hebben namelijk vooraf tijd gereserveerd van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2011. Tenslotte verzoeken wij u vriendelijk het betalingsverkeer dat nog dit jaar betaald moet worden uiterlijk 16 december aanstaande aan te leveren. Facturen die door u ontvangen worden in 2012, maar nog betrekking hebben op 2011, graag zo spoedig mogelijk doorsturen naar Concent.