Nieuws

Planning jaarrekening 2010

In week 46 zijn de planningen voor de jaarrekening 2010 per mail verzonden. In deze planning zijn termijnen opgenomen waarop (onder)delen van de jaarrekening gereed komen. De volgende momenten zijn hierin opgenomen:


- aanleveren stukken (actie bestuur/school)
- ontvangst conceptjaarrekening (actie Concent)
- bespreking conceptjaarrekening (actie Concent/bestuur)
- het aanleveren van het bestuursverslag (actie bestuur)
- ontvangst gecorrigeerde conceptjaarrekening (actie Concent)
- aanleveren van de ondertekende brief waarin het bevoegd gezag verklaart dat ze alle benodigde informatie heeft verstrekt (actie bestuur)
- mogelijkheid de jaarrekening te bespreken met uw accountant van Ernst & Young, de extra kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, worden door ons doorberekend
- ontvangst definitieve jaarrekening met accountantsverklaring (actie Concent).


Bij de verzonden planning is als aanzet het bestuursverslag over 2009 (van uw bestuur) toegevoegd. Daarnaast hebben we u een overzicht gestuurd van de onderdelen die verplicht dienen te worden opgenomen in het bestuursverslag met daarbij als extra bijlage de voorschriften van het ministerie van OCW betreffende het bestuursverslag. Op basis van ervaringen met het door het bestuur aan te leveren bestuursverslag, willen we u dringend verzoeken om vroegtijdig het bestuursverslag op te stellen.
De benodigde cijfers kunnen dan nog na ontvangst van het gecorrigeerde concept ingevoegd worden.
Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen de in deze planning vermelde momenten, dan verzoeken wiij u om vóór 10 december 2010 contact op te nemen met Ella Wisniewski-Sleijster. Maakt u alleen gebruik van deze mogelijkheid in dringende situaties.