Nieuws

Planning jaarrekening 2009

De planning voor de jaarrekeningen 2009 zijn 16 november per mail naar onze relaties verzonden. In deze planning zijn termijnen opgenomen waarop (onder)delen van de jaarrekening gereed komen. De volgende momenten zijn hierin opgenomen:
  • aanleveren stukken (actie bestuur/school)
  • ontvangst concept jaarrekening (actie Concent)
  • bespreking concept jaarrekening (actie Concent/bestuur)
  • het aanleveren van het bestuursverslag (actie bestuur)
  • ontvangst gecorrigeerde concept jaarrekening (actie Concent)
  • aanleveren van de ondertekende brief waarin het bevoegd gezag verklaart dat ze alle benodigde informatie heeft verstrekt (actie bestuur)
  • mogelijkheid de jaarrekening te bespreken met uw accountant van Ernst & Young, hiervoor worden door hen extra kosten in rekening gebracht, welke wij doorberekenen
  • ontvangst definitieve jaarrekening met accountantsverklaring (actie Concent)
Tevens is bij de planning ook een overzicht gemaild van de onderdelen die verplicht dienen te worden opgenomen in het bestuursverslag met een bijlage van de voorschriften van het ministerie van OCW betreffende het bestuursverslag.
Naar aanleiding van de ervaringen in 2009 betreffende het door het bestuur aan te leveren bestuursverslag, willen we u dringend verzoeken om vroegtijdig het bestuursverslag op te stellen en de benodigde cijfers na ontvangst van het gecorrigeerde concept in te voegen.

Bezwaar
Mocht u bezwaar hebben tegen de in deze planning vermelde momenten, dan verzoeken wij u om vóór 11 december 2009 contact op te nemen met Ella Wisniewski-Sleijster. Maakt u alleen gebruik van deze mogelijkheid in dringende situaties.