Nieuws

Plan van aanpak lerarentekort

Voor de nabije toekomst worden lerarentekorten voorspeld. Voor scholen in de Randstad is het nu al moeilijk om bij ziekte vervangers te vinden. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben op verzoek van de Tweede Kamer een plan van aanpak gemaakt om het lerarentekort tegen te gaan. In hun brief aan de Tweede Kamer van 24 februari  2017 schrijven ze dat deze problematiek vraagt om gezamenlijke oplossingen. Ze doen daarom een beroep op de scholen zelf, de lerarenopleidingen, de vakbonden, de sectorraden en regionale partners. Een goede samenwerking tussen deze partijen en een combinatie van landelijke en regionale maatregelen is nodig om in de toekomst te kunnen voorzien in voldoende goed opgeleide leraren.

Een aanpak langs vijf lijnen
Het is niet voor het eerst dat er sprake is van een lerarentekort. Op verzoek van OCW heeft het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein CAOP een inventarisatie gemaakt van maatregelen die in het verleden effectief zijn gebleken bij het tegengaan van tekorten. Op basis van de ervaringen uit het verleden zijn de volgende oplossingsrichtingen voorgesteld:

1. Verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen: als meer studenten kiezen voor de lerarenopleiding en deze succesvol afronden, zijn er straks meer leraren beschikbaar.

2. Bevorderen van zij-instroom: als meer mensen zich omscholen naar een carrière in het onderwijs of kiezen voor een duobaan, dan draagt dat bij aan het terugdringen van het tekort. Voorwaarde is wel dat de opleidingen en de onderwijspraktijk goed samenwerken in de begeleiding van deze zij-instromers.

3. Behoud van leraren voor het onderwijs: als leraren langer in het onderwijs blijven werken of deeltijders meer uren gaan werken, dan kunnen we het beschikbare potentieel beter benutten.

4. Activeren stille reserve: hierbij gaat het zowel om leraren die een bevoegdheid hebben maar in een andere sector werken, alsook om leraren die nu niet (meer) werken.

5. Beloning en carrièreperspectief: de aantrekkelijkheid en het imago van het lerarenberoep worden mede bepaald door beloning en het carrièreperspectief. Daarom verkent OCW, samen met de beroepsgroep, de mogelijkheden om carrièrepaden voor leraren verder te ontwikkelen en versterken.

Samenwerken in de regio
Er zijn geen pasklare oplossingen voor de tekorten. Samen met betrokkenen gaat OCW de komende tijd aan de slag om het plan van aanpak verder te concretiseren en uitvoering te geven aan diverse maatregelen die aansluiten bij de regionale verschillen. Daartoe komen dit voorjaar ook rapporten beschikbaar die het lerarentekort per regio in kaart brengen. In het najaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de verdere stappen die zijn en worden gezet.

Bron: Rijksoverheid