Nieuws

Passend onderwijs

Voor de zomer zal een nieuwsbriefspecial verschijnen over passend onderwijs. Hierin zal onder andere aandacht zijn voor: - de tussenrapportage passend onderwijs die in juni naar de Tweede Kamer wordt gestuurd - de cijfers rondom passend onderwijs - de stand van zaken rond de vorming van de samenwerkingsverbanden op basis van de 160 regiogesprekken - het referentiekader dat door de sectororganisaties wordt gemaakt en - de verdere informatievoorziening in het kader van passend onderwijs. Regiogesprekken In de laatste week van mei worden de laatste regiogesprekken gevoerd door ambtenaren van het ministerie van OCW. Heel Nederland is dan bezocht. Ook zijn er zeven bijeenkomsten gehouden met het (voortgezet) speciaal onderwijs. De opkomst bij de verschillende gesprekken was groot en de sfeer was over het algemeen constructief. Veel aanwezige schoolbesturen zijn positief over de stelselwijziging op zich; met de stelselwijziging kunnen bestaande knelpunten rondom zorgleerlingen zoveel mogelijk worden weggenomen, maar niet in combinatie met de bezuiniging en het tijdspad. De resultaten van de regiogesprekken, ook met betrekking tot de vorming van de samenwerkingsverbanden, komen terug in de tussenrapportage die in juni aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. Bron Rijksoverheid