Nieuws

Overzicht maatregelen Regeerakkoord

Eind oktober 2012 kwamen de politieke partijen VVD en PvdA tot een akkoord om samen een nieuwe regering te vormen. In dit akkoord staan vele voorgenomen maatregelen om de komende regeringsperiode uit te voeren. Wij hebben enkele punten uitgelicht die raken aan pensioen, AOW en de levensloopregeling.
Maatregelen AOW
• De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vervolgens wordt deze gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.
• Voor mensen die per 1-1-2013 deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd, wordt een overbruggingsregeling ontworpen. De regeling geldt voor deelnemers met een inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon en kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen).
• Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen. Hiermee kan een werknemer die langer doorwerkt, sparen om de financiële gevolgen van de stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2013 op te vangen. De doorwerkbonus geldt voor werknemers met een inkomen vanaf 90% van het wettelijk minimumloon, is maximaal van 100 tot 120% en stopt bij een inkomen van 175% van het wettelijk minimumloon.
• De AOW-uitkering voor samenwonende AOW’ers wordt gelijkgetrokken met die van gehuwden. Dit geldt voor mensen die per 2015 AOW ontvangen en voor mensen van wie de huishoudsituatie wijzigt. Na afloop van de overgangsperiode, die nu nog niet bekend is, geldt het ook voor de mensen die al eerder AOW ontvingen.
• De bezuiniging op de AOW-tegemoetkoming aan personen die een onvolledige AOW-uitkering hebben, wordt teruggedraaid.
• De partnertoeslag voor AOW-gerechtigden wordt per 1-7-2014 beperkt. AOW-gerechtigden die samen met hun partner (die nog geen recht heeft op AOW) een totaalinkomen hebben van meer dan € 50.000 (exclusief AOW), ontvangen niet langer de partnertoeslag. Dit geldt voor nieuwe instroom en, na afloop van een overgangsperiode die nog niet bekend is, ook voor de mensen die al eerder AOW ontvingen.
• Voor nieuwe gevallen wordt de maximale duur van een nabestaandenuitkering beperkt tot 1 jaar vanaf 1-7-2014. In dat jaar kunnen zij met behulp van bestaande maatregelen een baan zoeken. Er is geen re-integratieplicht.
Pensioen
• Het Witteveenkader, de wettelijke regeling waarbij fiscaal aantrekkelijk sparen voor het pensioen mogelijk wordt gemaakt, wordt beperkt. Dit leidt tot een verlaging van het opbouwpercentage met -0,4%. Voor het gebruikelijke middelloonpensioen betekent dit dat jaarlijks een opbouw van maximaal 1,75% van het pensioengevend loon fiscaal wordt gefaciliteerd.
• Met een inkomen boven € 100.000 (drie keer modaal) kan niet langer fiscaal gunstig pensioen worden opgebouwd. Deze beperking werkt ook door in fiscale ruimte van lijfrentes. Levensloop en vitaliteit
• Vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd.
• De levensloopregeling gaat verdwijnen, maar er blijft wel een overgangsregeling van kracht. Het voorstel is om alle opgebouwde levenslooptegoeden in 2013 met belastingvoordeel vrij te geven. Mensen die eind vorig jaar met deze regeling € 3000 of meer hadden opgebouwd, kunnen nog onder de bestaande voorwaarden blijven doorsparen. Het kabinet stelt voor de eis van het opnemen van levensloop voor verlof in de jaren daarna te laten vervallen en vrij opneembaar te maken. De overgangsregeling zou dan eindigen in 2021.
Bron: Loyalis