Nieuws

Ouderbijdrage

De wetgeving met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage in het primair en voortgezet onderwijs is met ingang van 1 juli 2012 eenvoudiger geworden. Dit vloeit voort uit het amendement van CDA (Biskop) en SGP (Dijkgraaf) dat in de Tweede Kamer is aangenomen bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT). Het amendement heeft geleid tot aanpassing van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra (WEC). De verplichting om met de ouders een overeenkomst over de ouderbijdrage te sluiten en een model van zo’n overeenkomst op te nemen in de schoolgids, is vervallen. Ook de passage over de reductie- en kwijtscheldingsregeling is vervallen. Het gaat uitdrukkelijk om een vrijwillige bijdrage. Dit dient ook duidelijk in de schoolgids te staan. Bovendien blijft het verplicht om het beleid rond de ouderbijdrage te bespreken in de medezeggenschapsraad: de oudergeleding moet instemmen met de hoogte en de bestemming van de ouderbijdragen. Door deze (wettelijke) bevoegdheid is de oudergeleding tevens in de positie om een goede kortings- en kwijtscheldingsregeling te treffen. Bron: Rijksoverheid