Nieuws

Ontwikkeling website

Onze nieuwe website is nu alweer bijna een jaar actief. Naast de positieve reacties blijven we bezig met het verbeteren en perfectioneren van deze site. Daarbij gaan we in op verbeterpunten en/of wensen van onze relaties. De volgende mogelijkheden zijn onlangs toegevoegd of verbeterd. Inzage in baten en lasten op schoolniveau De afdelingsdirecteuren hebben inzage in hun schoolexploitatie. Dit houdt in dat ze naast hun kosten in de exploitatie ook hun inkomsten kunnen volgen. Klik daarvoor na het inloggen in de financiële administratie onder financiën op rapportages. Kies de gewenste perioderapportage en klik voor een totale specificatie van de baten en kosten door op één van de totaalbedragen, waarna u verder door kunt klikken tot op detailniveau van al uw baten en lasten. Liquiditeit Op bovenschools niveau zijn onder Balans 2011, ook onder rapportages, de actuele saldi van de bankrekeningen inzichtelijk. Voor een juist totaalsaldo van de liquide middelen is in dit overzicht ook de post kruisposten weergegeven. Op dit grootboek staan saldi van de desbetreffende bankafschriften die nog ontbreken waar de kruisposten zich op voordoen. Budgetten Onder Budget kan doorgeklikt worden tot op het detailniveau van de desbetreffende factuur in Contempus. U dient voor het aanklikken van de factuur bij de desbetreffende kosten echter ook ingelogd te zijn in Contempus (ook onder www.concent .nl  -> online facturen overzicht). Bestemming Hier worden de zgn. ‘potjes’ zoals zendingsgeld, oud papier etc. gepresenteerd. Ook de verantwoording van bepaalde subsidies zoals LGF personeel en materieel; cultuursubsidie etc. worden onder Bestemming weergegeven. Deze baten en kosten staan daar verantwoord in de exploitatie waar ze volgens voorschrift verantwoord moeten worden. Door het toevoegen van een bepaalde bestemmingscode ontstaat deze weergave waarin zowel baten als kosten per subsidie worden weergegeven zodat u kunt bepalen wat er nog besteedbaar is van een bepaalde subsidie. Schoolfonds Onder Schoolfonds vindt u de stand van de reserve die is opgebouwd uit ouderbijdragen minus schoolactiviteiten per 1 januari van het boekjaar. Daarnaast worden inkomsten zoals ouderbijdragen en uitgaven van schoolactiviteiten weergegeven. Ook in dit overzicht kunt tot op detailniveau doorklikken. Activastaten Onder Activastaten kunt u per activagroep de activa van uw school inzien. U kunt zien wanneer u een investering heeft gedaan; wanneer de laatste afschrijving zal zijn; de aanschafwaarde en de huidige boekwaarde. We hopen u met bovenstaande handreiking mogelijkheden te bieden voor een optimaal gebruik van de informatie op onze site zodat u zo volledig mogelijk geïnformeerd bent omtrent de stand van zaken van uw stichting, schoolvereniging of school.  Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat de volledigheid altijd afhankelijk blijft van de aanlevering van de stukken en de informatie. Voor tips en verbeterpunten kunt u contact opnemen met uw contactpersoon op de financiële administratie, www.concent.nl/over-ons/organisatie/medewerkers/ .