Nieuws

Ontwikkeling informatiesysteem

Wij hebben een 4-tal wijzigingen doorgevoerd op het informatiesysteem zoals dat beschikbaar is via de persoonlijke pagina. Deze wijzigingen zullen deze week voor alle relaties zichtbaar worden.

1.       Budgetmeters zichtbaar op 1 pagina
Op werkgeverniveau is een pagina toegevoegd met meters per budget waarmee het jaarverbruik versus het jaarbudget en ook de ontwikkeling van het budget tot en met de huidige periode zichtbaar is.

2.       Aanpassingen FTE-budget gedurende het begrotingsjaar
Als er gedurende het begrotingsjaar een aanpassing plaatsvindt van het formatiebudget in fte, zal er een duidelijke melding verschijnen bij het maandverbruik onder vermelding van het aantal fte’s dat gecorrigeerd is op het oorspronkelijke formatiebudget. Voor de werkgever staat op de pagina die verschijnt na aanklikken van “Ontwikkeling formatie FTE en EURO” een melding van het aantal fte’s dat in totaal is aangepast op de originele begroting.

3.       Ontwikkeling loonkosten naar arbeidsvoorwaardecategorie
Op bovengenoemde pagina zijn de werkelijke en begrote loonkosten per maand uitgesplitst naar de 3 arbeidsvoorwaardecategorieën directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend Personeel.

4.       Kengetallen op cockpitpagina aangepast
De kengetallen op de cockpitpagina zijn voor wat het huidige jaar betreft afgestemd op de werkelijkheid tot en met de voorafgaande periode. De kengetallen waren ook voor het huidige jaar afgestemd op de jaarcijfers. Omdat bijvoorbeeld de jaarvergoedingen al wel volledig waren verantwoord en de jaarlasten nog niet volledig, gaven de kengetallen van het huidige jaar geen representatieve waarden.