Nieuws

Ontslagruimteberekening

Onlangs heeft Concent naar alle scholen, behalve die waarvan de begroting nog niet definitief is, de cijfers voor het Bestuursformatieplan gestuurd. Hierbij was ook een ontslagruimteberekening.

In de Handreiking Bestuursformatieplan, die bijgevoegd was, is al het een en ander vermeld over de onzekerheid rondom ontslagruimteberekening. Graag brengen we dit nogmaals onder uw aandacht, met daarbij het laatste nieuws vanuit het Participatiefonds.

Op basis van het bestuursformatieplan 2014-2015 wordt besloten of er rddf-plaatsingen plaatsvinden per 1 augustus 2014. Indien er al rddf-plaatsingen hebben plaatsgevonden per 1 augustus 2013, kan dit leiden tot ontslagen per 1 augustus 2014. Wil een school de kosten van werkloosheid onder kunnen brengen bij het Participatiefonds, dan is voldoende ontslagruimte nodig.

Concent heeft de ontslagruimte per 1 augustus 2014 berekend op basis van het reglement Participatiefonds 2012-2013. Het reglement 2014-2015 verschijnt namelijk pas in het voorjaar van 2014, te laat om mee te nemen in het bestuursformatieplan 2014-2015.

In het najaar van 2013 zijn extra gelden aan de scholen toegekend, o.a. vanuit het Herfstakkoord. Op dit moment geeft het Participatiefonds nog geen uitsluitsel over de wijze waarop deze gelden meegenomen moeten worden in de ontslagruimteberekening. Op z’n vroegst zal dit pas in april bekend worden. Voorlopig moeten we het dus doen met de berekeningswijze op basis van het huidige reglement.

Dit betekent voor dit moment een forse onzekerheid voor scholen die over willen gaan tot formatieve ontslagen per 1 augustus 2014. Voor rddf-plaatsingen is strikt genomen geen ontslagruimte nodig. Medewerkers kunnen in het rddf geplaatst worden als er een reële verwachting bestaat dat er het jaar daarop voldoende grond is voor formatief ontslag. Deze reële verwachting moet bij een eventuele beroepszaak bij de Commissie van Beroep natuurlijk wel aangetoond kunnen worden. 

Ontslagruimte meenemen: uitgesteld ontslag
Sommige scholen willen gebruik maken van het instrument van “uitgesteld ontslag”. Dit betekent dat de ontslagruimte van maximaal twee jaren bij elkaar opgeteld mag worden. Maar ook hier geldt: bij ontslag per 1 augustus 2014, zal de uitgestelde ontslagruimte berekend moeten worden op basis van het reglement dat dan geldt. Het is dus niet zonder meer mogelijk om eerdere ontslagruimte op te tellen bij de huidige ontslagruimte en over te gaan tot ontslag op formatieve gronden.

Werkgelegenheidsbeleid
Bovenstaande geldt voor scholen met ontslagbeleid. Een aantal van onze klanten werken met het werkgelegenheidsbeleid. Om over te kunnen gaan tot formatieve ontslagen is voor deze scholen overleg met de vakbonden en het opstellen van een sociaal plan noodzakelijk. 

Maatwerk
Rddf-plaatsingen en formatieve ontslagen vragen om zorgvuldige afwegingen. Er zijn veel regels die in acht genomen moeten worden: het arbeidsrecht speelt een grote rol, maar ook de bekostigingsregels voor het onderwijs. Daarnaast is, bij een concreet ontslag, goed te weten wat de gevolgen voor de sociale zekerheid zijn. Schroomt u niet contact op te nemen voor advies op maat!

Mr Renate van der Velde-Buist, (r.vandervelde@concent.nl, tel 06-37178113)