Nieuws

Onderzoek naar ‘rijke’ schoolbesturen

De Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (de Commissie Don) heeft enkele jaren geleden geadviseerd dat er beter toezicht moet worden gehouden op de doelmatigheid van de bestedingen van onderwijsgeld. De commissie introduceerde daarvoor een nieuwe signaleringswaarde, de zogenoemde kapitalisatiefactor. De Inspectie van het Onderwijs heeft vervolgens ongeveer 400 schoolbesturen in het primair en het voortgezet onderwijs met een zeer hoge kapitalisatiefactor onderzocht. Daarna is onderzocht hoe groot de financiële buffer was. Volgens de Commissie Don is een financiële buffer van 5 à 10 procent van de inkomsten (de ‘totale baten’) toereikend. Minister Van Bijsterveldt heeft de Tweede Kamer op 23 augustus 2012 per brief geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

Meerjarenbegrotingen
Er zijn uiteindelijk 346 schoolbesturen in het onderzoek betrokken: 244 in het PO en 102 in het VO. Hieruit blijkt dat van de 214 onderzochte schoolbesturen in het basisonderwijs er 93 zijn die een hogere financiële reserve hebben dan de signaleringswaarde die destijds door de Commissie Don is vastgesteld. In totaal gaat het om een bedrag van €136 miljoen. In het voortgezet onderwijs gaat het om 82 onderzochte schoolbesturen, waarvan er 17 naar verwachting een ‘extra’ reserve hebben van €46 miljoen. Met de betrokken schoolbesturen heeft de inspectie afgesproken dat zij meerjarenbegrotingen zullen indienen, waaruit duidelijk wordt hoe zij het teveel aan reserves gaan inzetten voor het onderwijs. Een aantal besturen zal ook een risocoanalyse maken als verantwoording voor het aanhouden van de hoge reserves.

Vergroten financiële deskundigheid
In haar brief geeft de minister aan dat zij blijft investeren in de versterking van de financiële deskundigheid in de sector PO. Dit betekent dat de volgende acties worden voortgezet:

  • Er wordt een financiële monitor voor het primair onderwijs ontwikkeld.
  • Intensivering van het programma ‘Eerst Kiezen Dan Delen’ van de PO-Raad. Dit programma biedt handreikingen, cursussen en een intensief communicatietraject dat is gericht op de verbetering van de financiële deskundigheid van schoolbesturen.
  • In het nieuwe schooljaar starten financiële serviceteams die besturen in het primair onderwijs die in financiële problemen dreigen te komen, kunnen ondersteunen bij het weer op orde krijgen hun financiën.
  • Financiële deskundigheid wordt meegenomen in de deskundigheidsbevordering van schoolleiders. Door de brede aanpak worden zowel toezichthouders, bestuurders als schoolleiders bereikt.
  • Samen met de PO-Raad werkt OCW aan de ontwikkeling van Vensters PO.
Deze acties moeten er aan bijdragen dat schoolbesturen hun financiële middelen op een verantwoorde manier inzetten en dat de bekostiging die ze van de overheid ontvangen, wordt besteed aan het onderwijs op hun scholen.

Bron: www.rijksoverheid.nl