Nieuws

Onderwijsachterstandsgeld beter over het land verdeeld

De Tweede Kamer heeft op 16 mei 2018 in meerderheid positief gereageerd op het besluit van minister Slob om een nieuwe verdeelsystematiek voor de onderwijsachterstandsmiddelen voor scholen en gemeenten in te voeren. Scholen en gemeenten krijgen deze middelen om onderwijsachterstanden te voorkomen en bestrijden. De minister heeft zijn keuze toegelicht in zijn brief aan de Tweede Kamer van 26 april 2018.

De minister heeft ervoor gekozen een doelgroep van 15 procent te hanteren voor zowel scholen als gemeenten, en een drempel van 12 procent voor scholen en van 5 procent voor gemeenten. Door deze keuze ontstaan herverdeeleffecten. Daarom wordt gebruikgemaakt van een overgangsregeling van drie jaar, zodat scholen en gemeenten de tijd krijgen om hun bedrijfsvoering en beleid aan te passen aan het nieuwe budget. Een nadere uitleg van de systematiek is ook te vinden in de bijlagen bij de Kamerbrief (o.a. infographics).

Nieuwe verdeelsystematiek
Met de nieuwe verdeelsystematiek gaat minder meetellen waar een kind woont en wordt meer gekeken naar het risico op een onderwijsachterstand dat een kind loopt. Dit komt doordat bij de nieuwe systematiek ook een nieuwe indicator wordt gebruikt. Voortaan wordt niet meer alleen gekeken naar het opleidingsniveau van ouders om te bepalen welk kind een risico heeft op een achterstand. Ook de verblijfsduur in Nederland en het herkomstland van ouders tellen mee, evenals of ouders in de schuldsanering zitten. Met deze factoren kan het risico op een achterstand beter worden voorspeld.

Minder administratie
Op dit moment daalt het budget voor scholen jaarlijks door de stijging van het opleidingsniveau van ouders. Met de invoering van de nieuwe systematiek wordt deze daling gestopt. Hierdoor blijft het geld behouden voor scholen. Een ander groot voordeel is dat scholen geen gebruik meer hoeven te maken van een ouderverklaringsformulier om aanspraak te kunnen maken op de achterstandsmiddelen. Omdat voortaan op basis van de indicator (die gebruik maakt van centraal beschikbare data bij het CBS) de middelen verdeeld worden, is het papierwerk bij scholen overbodig geworden.

Inwerkingtreding
Voor de zomer worden zowel het aangepaste besluit voor scholen als voor gemeenten naar de Raad van State gestuurd voor een advies. Inwerkingtreding voor gemeenten is beoogd per 1 januari 2019 en voor scholen voor schooljaar 2019-2020.

Bron: www.rijksoverheid.nl