Nieuws

Nieuwe subsidieregeling: Teambeurs PO

Vanaf komend schooljaar kan een team van ten minste twee leraren (van een of meer scholen van een schoolbestuur) subsidie krijgen om samen een masteropleiding te volgen. De subsidie is bestemd voor studiekosten en vervangingskosten. Een schoolontwikkelvraag is het startpunt voor de gezamenlijke studie. De aanvragers geven aan met welk doel het team de masteropleiding gaat volgen en hoe de leraren na de masteropleiding worden ingezet om het geleerde op hun school in praktijk te brengen. Vanuit deze subsidieregeling krijgen de leraren na de masteropleiding een jaar lang tijd (4 uur per week) om hieraan te werken. De regeling is op 13 april 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

De gedachte achter de teambeurs is dat het volgen van een masteropleiding niet alleen verrijkend is voor de leraar zelf, maar ook kan worden gezien als een belangrijke bijdrage aan vernieuwing van het onderwijs en schoolontwikkeling. Door te investeren in het tegelijkertijd volgen van een masteropleiding, krijgt het hele team een impuls en is ook duidelijker dat het hele team met elkaar wil werken aan schoolontwikkeling en innovatie. Teamleden kunnen zo ook gemakkelijker van elkaar leren. Verder is het belangrijk dat een gezamenlijk opgesteld plan van leraren, schoolleider(s) en bestuur de basis is voor de gewenste ontwikkeling. Zo is er meer focus en maken schoolleider en team ruimte om samen het doel te bereiken.

Samenwerken en kennis delen
Om de beoogde ontwikkeling te realiseren en teamleren te  bevorderen, is het ook van belang teamleden die de masteropleiding niet volgen mee te nemen in de ontwikkeling. Daarom biedt de subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs ook de mogelijkheid om deze leraren te betrekken. Hiervoor is een subsidiebedrag beschikbaar van maximaal €5000 per betrokken school in de aanvraag. De gezamenlijke aanvragers kunnen de invulling zelf bepalen. Dit geld is bijvoorbeeld bedoeld voor het aanbieden van masterclasses uit de gevolgde masteropleiding, of het inhuren van een coach om verandering in de school te begeleiden. De regeling biedt ook de mogelijkheid voor besturen om subsidie aan te vragen om het gesprek aan te gaan met opleidingsinstituten over de beoogde doelen en de uitwerking van de ontwikkelvraag. Zo kunnen bestaande opleidingen zo goed mogelijk aansluiten op de schoolontwikkelvragen die centraal staan in de aanvraag.

Nieuwe masteropleidingen
Een andere mogelijkheid binnen de subsidieregeling is het ontwikkelen van masteropleidingen gericht op teams en teamontwikkeling. Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen om samen met een hogeschool of universiteit een nieuwe masteropleiding te ontwikkelen. Hierdoor kan optimaal worden aangesloten bij de vragen van school en schoolbestuur over schoolontwikkeling. Hiervoor is intensieve samenwerking tussen basisscholen en opleiders nodig. Voor een dergelijk project kan maximaal €150.000 subsidie worden aangevraagd.

Teambeurs en Lerarenbeurs
Naast de Teambeurs bestaat nog steeds de mogelijkheid voor individuele leerkrachten om te studeren met een Lerarenbeurs. Beide regelingen hanteren dezelfde bedragen voor studiekosten, hetzelfde aantal vervangingsuren en hetzelfde tarief voor verlening van studieverlof. Er zijn echter ook verschillen tussen beide regelingen. Zo wordt de aanvraag voor de Teambeurs in één keer voor de gehele studieperiode gedaan. Bij de Teambeurs gaat het om het volgen van een masteropleiding, bij de Lerarenbeurs kan ook sprake zijn van een bacheloropleiding.e

Leraren, schoolleider(s) en het bestuur dienen gezamenlijk een aanvraag in voor de Teambeurs. Zie voor meer informatie en voor ondersteuning bij het doen van aanvragen voor een Teambeurs de website van DUS-I. Meer informatie over de Lerarenbeurs vindt u op de website van DUO.

Bron: www.rijksoverheid.nl