Nieuws

Nieuwe koers passend onderwijs

Het kabinet streeft naar invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2012. Schoolbesturen krijgen dan een zorgplicht. Dit verplicht schoolbesturen om te zorgen voor passend onderwijs voor alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Onderwijs en ondersteuning moeten passend zijn, en dus aansluiten op de ontwikkeling van het kind, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders. Als passend onderwijs niet geboden kan worden op de school waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven, dan moet binnen het samenwerkingsverband worden gezocht naar een plek waar dat wel kan. Dit kan ook een school voor speciaal onderwijs zijn. De zorgprofielen van de scholen, speciale bovenschoolse voorzieningen (zoals speciale klassen) en de afspraken met het speciaal onderwijs moeten samen zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijszorg. De inspectie ziet toe op de uitvoering van de zorgplicht door schoolbesturen. Ook bekijkt de inspectie of het aanbod van het samenwerkingsverband dekkend is.

Ondersteuning van ouders en geschillenregeling
Ouders worden op verschillende manieren ondersteund bij passend onderwijs. Allereerst wordt gezorgd voor goede en toegankelijke algemene informatie over passend onderwijs op het niveau van de school, het samenwerkingsverband en landelijk. Daarnaast krijgen ouders ondersteuning en deskundig advies bij het beoordelen van het aanbod van de school voor hun kind. Als ouders het aanbod van een school niet passend vinden en daarover een meningsverschil hebben met de school, kunnen zij gebruik maken van mediation door een onafhankelijke partij. In het uiterste geval kunnen zij terecht bij een geschillencommissie. De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend.

Leraren en medezeggenschap
Aankomende en zittende leraren worden beter toegerust om met diversiteit in de klas om te kunnen gaan. Dit is essentieel voor het slagen van passend onderwijs. Vanaf 1 augustus 2010 krijgen alle samenwerkingsverbanden een bedrag van vooralsnog  € 10,= per leerling om leraren en scholen voor te bereiden op passend onderwijs.
Personeel en ouders krijgen een belangrijke rol in de inrichting van de onderwijszorg op school en in het samenwerkingsverband. De medezeggenschapsraad krijgt hierover een instemmingsbevoegdheid.

Vaststellen ondersteuningsbehoefte
Wanneer ouders of de school vermoeden dat extra ondersteuning nodig is, moet de ondersteuningsbehoefte van de leerling worden vastgesteld. Dit gebeurt op basis van handelingsgerichte diagnostiek. Er wordt vastgesteld welke steun leerling en leraar nodig hebben in de specifieke situatie van de school. De handelingsgerichte diagnostiek vindt zo nodig integraal plaats, in overleg met organisaties voor jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugdgezondheidszorg.

Referentiekader
De sectororganisaties stellen in overleg met de vak- en ouderorganisaties een referentiekader op, dat scholen, besturen en samenwerkingsverbanden moet helpen bij de inrichting van passend onderwijs in de praktijk. In bijlage 3 bij de brief aan de Tweede Kamer (zie link onderaan dit bericht) hebben zij de contouren van dit referentiekader weergegeven. Eind mei 2010 is het referentiekader gereed.

Bekostiging en transparantie
Binnen passend onderwijs wordt het geld voor extra ondersteuning toegekend aan de samenwerkingsverbanden Weer samen naar school (WSNS) en VO, die de middelen verdelen over de scholen. Daarbij volgt geld de taken en leerlingen. Het referentiekader moet scholen en samenwerkingsverbanden hierbij helpen. Het totale budget is gebaseerd op de huidige rugzakmiddelen voor cluster 3 en 4 en het grootste deel van de ambulante begeleiding, op het niveau Rijksbegroting 2008. De verdeling over de samenwerkingsverbanden gebeurt jaarlijks op basis van het totale aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband in het voorafgaande schooljaar. Doordat de samenwerkingsverbanden en (V)SO-instelling per leerling eenzelfde bedrag krijgen, vindt verevening plaats. Die verevening zal leiden tot herverdeeleffecten. Onder de huidige regeling verschillen de aantallen en percentages zorgleerlingen immers, en dus ook het toegekende budget. Er komt daarom een compensatieregeling om de effecten van de herverdeling te dempen. De Evaluatiecommissie passend onderwijs (ECPO) zal voor de zomer een advies uitbrengen over de verevening.

Het kabinet vindt helderheid over de inzet van geld zo belangrijk dat het niet tot 2012 wil wachten op verbetering. Daarom wordt onderzocht of het haalbaar is om de rugzakmiddelen al in het schooljaar 2010-2011 (en 2011-2012) toe te voegen aan de zogenoemde ‘bestemmingsbox’ (aanvullende informatie in het artikel 'Bestemmingsbox' van d.d. 2 februari 2010).

Bron: www.minocw.nl