Nieuws

Nieuwe groeiregeling voor basisscholen

DUO berekent het bereiken van de groeidrempel niet langer op schoolniveau maar op bestuursniveau. Deze aanpassing van de personele groeiregeling is één van de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. De wijziging wordt per 1 augustus 2010 van kracht. Algemene inhoud groeiregeling In de hoeveelheid formatie per onderbouwleerling - de basis voor de reguliere bekostiging - zit een genormeerde opslag voor groei gedurende het schooljaar. Deze opslag komt gemiddeld neer op een verhoging met 3% van het totale leerlingaantal (onderbouw- èn bovenbouwleerlingen) op 1 oktober van het vorig schooljaar, dat voor bekostiging in aanmerking komt.
Tot nu toe kon het bestuur personele groeibekostiging aanvragen voor iedere basisschool die een groei kende boven deze 3% en waar de groei boven een groeidrempel uitkwam. Wijzigingen in de inhoud van de regeling Het bereiken van de groeidrempel wordt op bestuursniveau bepaald. De omvang van de groeidrempel zelf blijft onveranderd: dertien leerlingen bij groei en zesentwintig leerlingen bij bijzondere groei. De verhoging van het aantal leerlingen met 3% wordt per school berekend, waarbij de uitkomst naar beneden wordt afgerond. Omdat onder veel besturen zowel groei- als krimpscholen vallen, zullen zij door deze wijziging per saldo minder personele groeibekostiging ontvangen.
Nu de berekening en toekenning van de groeibekostiging op bestuursniveau plaatsvindt, is er verder voor gekozen om de aftrek op de personele groeibekostiging te laten vervallen als er sprake is van een toeslag voor kleine scholen. Wijzigingen in de aanvraagprocedure. Na de invoering van het persoonsgebonden nummer op 1 oktober 2010, vervalt de aanvraagprocedure voor de personele groeibekostiging. Die kent DUO per genoemde datum automatisch toe op basis van de elektronisch aan haar geleverde leerlingengegevens. Van 1 augustus 2010 tot 1 oktober 2010 is nog wel sprake van een aanvraag door het bestuur. Anders dan tot nu toe moet het bestuur bij die aanvraag de telformulieren indienen van alle onder het bestuur vallende basisscholen, dus ook voor de scholen die zelf geen groei kennen. Immers alleen op basis van de per bestuur gesaldeerde groeitellingen kan DUO vaststellen of op bestuursniveau de groeidrempel wordt gehaald. Besturen die menen voor groeibekostiging in aanmerking te komen, kunnen op twee manieren voor de eerste schooldag en 1 september een aanvraag indienen. Zij kunnen gebruik maken van het telformulier per school (nummer 50074). Dit formulier staat vanaf 1 augustus 2010 op deze site. Daarnaast heeft DUO voor besturen met meerdere scholen een apart verzamelformulier ontwikkeld. Hierop zijn alle brinnummers van de scholen van het bestuur al vermeld. Dit formulier kunnen zij aanvragen bij het Informatiecentrum primair onderwijs, tel: (079) 323 23 33 of per mail ico@ocwduo.nl. Het telformulier moet binnen vier weken na de gekozen teldatum door DUO zijn ontvangen. Overzicht geregistreerde telgegevens (ogt) Na verwerking van het telformulier meldt DUO de geregistreerde telgegevens via het overzicht geregistreerde telgegevens (ogt) aan het bevoegd gezag terug. Dit overzicht moet het bevoegd gezag controleren op de juiste verwerking van de telopgave. Eventuele correcties moeten duidelijk worden aangegeven op het ogt en binnen veertien dagen na de verzenddatum aan DUO worden verzonden. Toekenning van groeiregeling bestuursniveau in het Overzicht financiële beschikkingen DUO kent de groeibekostiging op bestuursniveau toe aan het schoolbestuur. Als de groeidrempel wordt gehaald, wordt de toekenning en de onderbouwing van de groeibekostiging op bestuursniveau getoond in het Overzicht financiële beschikkingen, onder het bekostigingsonderwerp “personele bekostiging groei”. De vereiste aanpassing van het Besluit bekostiging WPO treedt op basis van een nog te nemen koninklijk besluit per 1 augustus 2010 in werking. Bedoeld besluit regelt ook dat met ingang van 1 oktober 2010 de bekostiging op basis van BRON plaatsvindt.