Nieuws

Nieuwe CAO: wat doet Concent voor u?

Begin juli is er een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe cao PO. Deze cao loopt van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015. Het onderhandelaarsakkoord moet echter nog voorgelegd worden aan de leden van de PO-raad en aan de leden van de vakbonden. De ledenraadplegingen duren tot 10 september, waarna duidelijk zal worden of dit onderhandelaarsakkoord definitief zal leiden tot een nieuwe cao.
Ondertussen moet het onderhandelaarsakkoord nog uitgewerkt worden in concrete cao-teksten. De PO-raad hoopt dat dit proces begin oktober afgerond is. 
Dat brengt werkgevers en werknemers in een wat onduidelijke situatie: de nieuwe cao is al ingegaan, moet echter nog ondertekend worden en de teksten zijn nog niet klaar. We zullen het er voorlopig even mee moeten doen.

De nieuwe cao brengt wijzigingen met zich mee die vragen om doorvoering in de dagelijkse praktijk. Concent gaat hierbij het volgende voor u doen:

Administratief

 • Loonsverhoging van 1,2% per 1 september 2014: dit wordt doorgevoerd zodra de cao definitief is. De loonsverhoging zal dus waarschijnlijk voor het eerst in oktober doorgevoerd worden, waarbij met terugwerkende kracht de loonsverhoging van september ook wordt uitbetaald.
 • Ontwikkelen rekenmodule om de normjaartaak om te zetten naar een 40-urige werkweek.
 • Ontwikkelen nieuw model voor de berekening van de werktijdfactor.
 • Uitvoering nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid vanaf 1 oktober 2014.
 • Uitvoering overgangsrecht huidige BAPO-gebruikers.
 • Waar nodig aanpassing van het format voor het Bestuursformatieplan (de huidige bestuursformatieplannen zijn al vastgesteld en behoeven geen bijstelling, het bestuursformatieplan 2015-2016 moet voldoen aan de nieuwe regelgeving).

De administratieve verwerking van de nieuwe regelgeving valt binnen de reguliere contracten die gelden tussen Concent en haar klanten. Indien u dat wilt kan Concent ook de volgende zaken als aanvullende dienstverlening voor u (digitaal) inrichten:

 • Registratie vakantiedagen
 • Registratie overwerk.

Juridisch/beleidsmatig
Ook op juridisch en beleidsmatig vlak wijzigt er veel door de nieuwe CAO. Daar komt bij dat per 1 juli 2015 de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wordt ingevoerd. Deze wet brengt wijzigingen met zich mee in het ontslagrecht, maar ook in de regelgeving omtrent opvolgende contracten.

De nieuwe cao biedt meer ruimte voor het voeren van eigen taakbeleid binnen de scholen. De nieuwe cao is dan ook een goede aanleiding om het taakbeleid te herzien. Scholen kunnen zich beperken tot het basismodel, maar ook dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over bijvoorbeeld de verdeling van de lessentaken en de overige taken binnen het team. Werkgevers kunnen ook het overlegmodel invoeren, wat meer mogelijkheden biedt voor het voeren van eigen beleid. Belangrijke kenmerken van het overlegmodel zijn dat de maximale lessentaak van 930 uur wordt losgelaten en dat er in plaats daarvan wordt gewerkt met een opslagfactor voor voor- en nawerk.

Er moet in elk geval vanaf 1 augustus 2015 worden gewerkt met het basismodel of het overlegmodel, maar eerder invoeren mag ook. Concent kan u ondersteunen bij het ontwikkelen van een van beide modellen!

Om alle wijzigingen en de beleidsmatige mogelijkheden goed onder uw aandacht te brengen, organiseert Concent twee workshops voor klanten. De workshops bevatten de volgende informatie:

 • Uitleg wijzigingen cao PO
 • Vooruitblik naar de Wet Werk en Zekerheid 2015
 • Mogelijkheden voor taakbeleid

In de workshops zal veel aandacht zijn voor de implementatie van de nieuwe regelgeving binnen uw school.

Data: donderdag 30 oktober 2014 en maandag 3 november 2014
Tijd: van 10.00 tot 13.00 uur (er wordt gezorgd voor een lunch)
Plaats: kantoor Concent
Doelgroep: (centraal) directeuren en P&O-ers

De workshops zijn bewust pas na de herfstvakanties gepland, omdat dan de definitieve teksten van de cao bekend zijn.
De workshops worden verzorgd door Ellis van de Riet (P&O-er) en Renate van der Velde (jurist). Klanten van Concent kunnen gratis deelnemen aan de workshops.

U kunt zich nu alvast aanmelden voor een van de workshops door een email te sturen aan: secretariaat@concent.nl. Vermeldt u daarbij uw naam, uw functie, de school waaraan u verbonden bent en voor welke workshop u zich aanmeldt.