Nieuws

Nieuwe CAO in het Primair Onderwijs

Afgelopen woensdagavond kwam het nieuws naar buiten: het Primair Onderwijs heeft een nieuwe cao! Er is lang op gewacht en veel over gesproken, maar er is op een paar belangrijke punten overeenstemming bereikt. De volgende afspraken zijn er gemaakt: 

Verhoging salarissen
De lonen worden voor de hele sector structureel verhoogd met 2,5% met ingang van 1 september 2018. Daarnaast krijgen de leerkrachten een forse extra salarisverhoging, structureel. In oktober vindt er nog een eenmalige nabetaling plaats over de maanden januari t/m augustus 2018. In 2019 en in 2020 vindt er nogmaals een (beperkte) salarisverhoging plaats voor de leraren, niet voor OOP en (adjunct)directeuren.
De lerarenfuncties zijn herschreven en er zijn nieuwe salaristabellen opgesteld. 
De bindingstoelage, inkomenstoelage en het schaaluitloopbedrag komen te vervallen.

In de volgende cao-ronde wordt onderzocht of de beloning van schoolleiders ook aangepast moet worden. Ook wordt het functiegebouw van het OOP onderwerp van gesprek. 
Door de forse verhoging van de lerarensalarissen is dit inderdaad nodig. In de nieuwe situatie is er bijvoorbeeld nauwelijks een verschil meer tussen een DA-salaris en een LB/L11 salaris. Verder lopen de lerarensalarissen nu uit de pas met de OOP-schalen 9 en 10. Dat zal tot andere salariseisen/wensen leiden van stafpersoneel zoals bijvoorbeeld ICT-ers en P&O-ers. 

Werkverdelingsplan
Het team krijgt nadrukkelijker een rol bij het bepalen van de werkverdeling. Voor scholen die het team hier al in betrokken, en die hun taakbeleid al goed op orde hadden, zal hier niet veel veranderen. De taakverdeling binnen het personeel had al de instemming van de PMR nodig. Nu kan deze instemming dus pas gegeven worden nadat het team heeft kunnen spreken over een werkverdelingsplan. Dat zal in veel gevallen mosterd na de maaltijd worden. Immers, de PMR bestaat uit teamleden. Bovendien kan dit de volgende wonderlijke situatie opleveren: de directeur stelt een concept-werkverdelingsplan op na met het team te hebben gesproken. Het team is het onderling niet eens geworden. De PMR (bestaande uit teamleden) onthoudt haar instemming. Daarmee is het plan in principe van tafel en begint alles van voren af aan. Een werkverdelingsplan zal een zegen zijn in een goed functionerend team, maar kan tot veel extra vergaderlast leiden in teams waar geen gemakkelijke onderlinge samenwerking heerst. 

Functiemix
De bepalingen over de functiemix komen te vervallen. De bedragen die hierdoor vrijvallen zijn toegevoegd aan de lerarensalarissen. Dit verklaart de verhoging van de lerarensalarissen in 2019 en 2020. 
Het staat scholen natuurlijk vrij om te blijven werken aan voldoende functiedifferentiatie, maar het is niet langer een cao-plicht. 

Tijdelijke contracten
Er komen drie soorten tijdelijke contracten, waarvoor de volgende ketenregeling geldt: 

  • Regulier tijdelijke contracten: maximaal 3 contracten in 2 jaar
  • Vervangingscontracten wegens ziekte: een oneindig aantal contracten in maximaal 3 jaar
  • Overige vervangingscontracten: maximaal 6 contracten in 3 jaar. 

De tussenperiode, waarna er een nieuwe keten ontstaat, blijft gehandhaafd op 6 maanden. 
In het regeerakkoord is afgesproken dat de ketenregeling weer verruimd gaat worden (van twee naar drie jaar). In de nieuwe cao wordt alvast opgenomen dat deze toekomstige verruiming in de cao doorwerkt. Dit wordt dus van belang voor de regulier tijdelijke contracten. 

De nieuwe ketenregeling roept nog wel wat vragen op. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als iemand zowel vervanging wegens ziekte als vervanging wegens een andersoortig verlof doet? We wachten op een toelichting op dit punt. 

De nieuwe keten voor ziektevervanging treedt alleen in werking als hiervoor toestemming verleend wordt door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is dus nog even afwachten of deze bepaling in werking treedt per 1 augustus 2018, maar de verwachting is dat dit verzoek zeker gehonoreerd zal worden. 

WOPO
De bovenwettelijke werkloosheidsuitkering wordt verlaagd en verkort. Dit was geheel volgens verwachting. De regeling wordt hiermee meer in overeenstemming gebracht met regelingen in andere sectoren. In vergelijking met sectoren die geen bovenwettelijke regeling kennen blijft de WOPO een goede regeling. De WOPO vervult vooral een belangrijke rol voor werknemers die werkloos raken en die niet ver meer verwijderd zijn van hun pensioen. 
De wijzigingen in de WOPO gaan pas in per 1 januari 2020. 

Looptijd
De nieuwe cao krijgt een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Dit betekent dat de cao terugwerkende kracht heeft, wat zich vooral uit in de extra salarisbetaling die gedaan wordt in oktober 2018. Voor het overige geldt voor alle wijzigingen dat zij pas later ingaan, sommige wijzigingen zelfs pas na de looptijd van de cao. 
De cao-partijen moeten dus al snel weer met elkaar om de tafel om in gesprek te gaan over de volgende cao! 

Wat doet Concent
Concent zal uiteraard de verhoging van de salarissen doorvoeren. Daar hoeft u niets voor te doen.
In de rapportages en de begrotingen zal rekening worden gehouden met de financiële en andere gevolgen van deze nieuwe cao. Verder kunt u uiteraard bij ons terecht als het gaat om advisering over toepassing van de ketenregeling, zodra bekend is of deze daadwerkelijk verruimd gaat worden.