Nieuws

Nieuw reglement Vervangingsfonds per 1 januari 2019

Onlangs heeft u bericht ontvangen van het Vervangingsfonds over het nieuwe reglement per 1 januari 2019. Het reglement wordt vereenvoudigd en is voorzien van een aantal bijlagen waarin bepaalde zaken met voorbeelden duidelijk worden toegelicht. Dat is winst. In dit artikel meer over de wijzigingen die ophanden zijn.

Volledig eigenrisicodrager
Voor eigen risicodragers die het Vervangingsfonds volledig verlaten hebben verandert er niets. Zelfs de premie wijzigt niet, deze blijft 0,22% van de grondslag (brutoloon + 8% vakantiegeld). Het Eigenrisicodragerschap (ook die met een financiële variant) kan vanaf 2019 jaarlijks worden opgezegd. Eigenrisicodragerschap geldt nu nog voor een termijn van minimaal drie jaar. 

Eigen risicodrager met financiële variant
Ook voor u verandert de premie niet, deze blijft gelijk aan de premie in 2018. Er zijn vier financiële varianten:

  1. Wachtdagen met een eigen risico van 2 weken (vervanging wordt pas bekostigd nadat de werkgever tweemaal de werktijdfactor per week zelf heeft bekostigd)
  2. Wachtdagen met eigen risico van 6 weken (vervanging wordt pas bekostigd nadat de werkgever zesmaal de werktijdfactor per week zelf heeft bekostigd)
  3. Stop-loss met lage ondergrens (vervanging wordt pas bekostigd nadat de werkgever een bepaald bedrag aan vervangingskosten zelf heeft gedragen: 4% van de brutoloonkosten in een maand)
  4. Stop-loss met hoge ondergrens (vervanging wordt pas bekostigd nadat de werkgever een bepaald bedrag aan vervangingskosten zelf heeft gedragen: 6% van de brutoloonkosten in een maand)

In de financiële varianten werd tot nu toe alleen vervanging wegens ziekte bekostigd. Vanaf 2019 wordt ook vervanging wegens schorsing (maximaal 6 weken) bekostigd. Dit komt vaak voor in de aanloop naar een ontslag.
Vervanging wegens ziekte wordt nu nog maximaal 24 maanden vergoedt. Dit wordt 28 maanden.

Volledig aangesloten bij het Vervangingsfonds
Het reglement wordt sterk vereenvoudigd voor scholen die volledig aangesloten zijn bij het Vervangingsfonds: 

  • Een afwezige moet nu nog worden vervangen door iemand met dezelfde functie. Dit vereiste vervalt. Wel geldt dat een leraar alleen vervangen mag worden door iemand die lesbevoegd is. 
  • Lesgevend personeel mag nu niet worden vervangen in de zomervakantie. Dat mag vanaf 2019 wel. 
  • Lesgevend personeel en directieleden mogen nu in de overige vakanties niet worden vervangen door een uitzendkracht of een payroller. Dat mag vanaf januari 2019 wel.
  • Nieuw: als de vervanger ziek wordt en ook vervangen moet worden, dan vergoedt het Vervangingsfonds maximaal 6 maanden deze dubbele vervangingskosten. 
  • De voorwaarden die nu nog gelden voor vervanging van een combinatiefunctionaris komen te vervallen. Op combinatiefunctionarissen worden dezelfde regels van toepassing als voor het overige personeel. Een combinatiefunctionaris is iemand die is benoemd o.b.v. de Brede Impuls Combinatiefunctionarissen, en die naast het werk op school ook werkzaamheden buiten het onderwijs verricht. Uiteraard komt vervanging alleen voor vergoeding in aanmerking als de combinatiefunctionaris bij u in dienst is. 

Vervangingspool
Een werkgever kan, eventueel samen met andere werkgevers, een vervangingspool inrichten. Hierin wordt personeel geplaatst dat al bij de werkgever(s) in dienst is en dat geheel of grotendeels wordt ingezet voor vervangingen. Dit personeel wordt op voorhand bekostigd door het Vervangingsfonds. Achteraf wordt bekeken voor hoeveel uren de “poolers” werkzaam zijn geweest als vervanger van ziekte of schorsing. Is dit minder dan het vooraf vastgestelde percentage, dan volgt er een terugvordering. Op die manier wordt bereikt dat het Vervangingsfonds alleen de ziekte/schorsings-vervangingsuren bekostigt.

Met betrekking tot de vervangingspool vinden er geen inhoudelijke wijzigingen plaats in het reglement. Het inrichten van een vervangingspool kan een goede methode zijn voor werkgevers die de vervanging geheel of gedeeltelijk in willen vullen met eigen personeel.

Wilt u meer informatie over deze mogelijkheid, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij de Personeels- en Salarisadministratie.