Nieuws

Nieuw arbeidsrecht heeft ook gevolgen voor scholen

In februari jl  is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet wijzigt nogal wat in het ontslagrecht, maar ook in het sociale zekerheidsrecht. Hieronder een korte uitleg over twee belangrijke wijzigingen. 

Flexwerkers
Waar werkgevers nu nog maximaal drie contracten in een periode van 36 maanden mogen geven, zonder dat er recht ontstaat op een vast contract, wordt dit in de toekomst maximaal drie contracten in een periode van 24 maanden. Alleen als er tussen contracten meer dan zes maanden is gelegen, wordt de keten doorbroken.

Van de oude regeling kon worden afgeweken bij cao. Dit is in de cao PO ook gebeurd, met name voor vervangingsbetrekkingen. Zolang een vervanger met een reeks van korte arbeidscontracten de termijn van 36 maanden niet overschrijdt, ontstaat er geen recht op een vaste arbeidsovereenkomst. Deze afwijking bij cao kan onder het nieuwe recht niet meer, of in sommige gevallen slechts beperkt.

De PO-raad pleit voor een ruimere toepassing van de regels voor vervangers. Of dit in het vervolg van het wetgevingstraject nog meegenomen wordt is op dit moment onbekend.

De nieuwe regels rond de ketenbepalingen worden, zoals het nu lijkt, ingevoerd per 1 juli 2015. Op dit moment lopen ook de onderhandelingen over een nieuwe cao PO, waarin geanticipeerd zal moeten worden op de nieuwe wetgeving.

Aanzegplicht
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege. Dit verandert onder de nieuwe wetgeving niet.

Voor het primair onderwijs geldt, op basis van de cao, een aanzegplicht bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een tijdsduur van minimaal 12 maanden. De werkgever moet twee maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.

Deze aanzegplicht gaat nu ook gelden voor arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer. De aanzegplicht geldt echter weer niet als de einddatum van de arbeidsovereenkomst niet vastligt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vervanging wegens ziekte. Er wordt dan een arbeidsovereenkomst afgesloten voor de  duur van de ziekte. De wettelijke aanzegplicht is trouwens één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Houdt een werkgever zich niet aan de aanzegplicht, dan is hij een vergoeding verschuldigd van één maandloon. De arbeidsovereenkomst wordt niet automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De nieuwe regels omtrent de aanzegplicht gaan in per 1 juli 2014 (onder voorbehoud van instemming door de Eerste Kamer).

Let er dus op dat aan medewerkers met een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, dat eindigt per 1 augustus of later, tijdig laat weten of u de arbeidsovereenkomst voort wilt zetten! 

 Mr Renate van der Velde-Buist (r.vandervelde@concent.nl, 06-37178113)