Nieuws

MR-en meer invloed op de begroting?

Het kabinet is voornemens om de (G)MR instemmingsrecht te geven op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid van een onderwijsinstelling. Nu heeft de (G)MR hier adviesrecht op. 

Een wetsvoorstel hierover is in voorbereiding. Het is de bedoeling dat de wijziging in 2021 ingaat.

Als deze wijziging doorgaat, betekent dit fors meer invloed voor de (G)MR. Het bevoegd gezag kan een negatief advies van de (G)MR naast zich neerleggen, maar het onthouden van instemming betekent dat het bevoegd gezag de begroting niet vast kan stellen. Het bevoegd gezag kan dan twee dingen doen:

  • De begroting aanpassen conform de wensen van de (G)MR
  • Aan de Commissie voor Geschillen WMS vragen om vervangende instemming. De Geschillencommissie toetst echter slechts marginaal: heeft de (G)MR in redelijkheid tot onthouding van instemming kunnen komen? 

Voor bestuurders wordt het dus nóg belangrijker om de (G)MR tijdig mee te nemen in de totstandkoming van het meerjarig financieel beleid, met als uitvloeisel daarvan de begroting. Bestuurders zullen daarnaast hun RvT (intern toezichthouder) tijdig moeten consulteren. De RvT moet de begroting immers goedkeuren. Een bestuurder kan op deze manier klem komen te zitten tussen RvT en (G)MR: de RvT keurt de begroting goed, maar de (G)MR niet. Of net andersom. 

Voor (G)MR-en wordt het nóg belangrijker om financiële kennis in huis te hebben, zodat de (G)MR als volwaardige gesprekspartner van het bevoegd gezag op kan treden. Ook is het belangrijk dat (G)MR-en zich bewust zijn van hun taken en bevoegdheden, en hun mogelijkheden als er besluiten worden genomen waar zij het niet mee eens zijn. 

Concent biedt een cursus van één avond (of dagdeel) waarin de taken en bevoegdheden van de (G)MR uiteengezet worden. Deze cursus is heel geschikt om door GMR, MR-en, schoolleiders en bevoegd gezag gezamenlijk gevolgd te worden. Als dat gewenst is kan er aan de cursus een component worden toegevoegd specifiek over de financiële kennis die een (G)MR in huis moet hebben .