Nieuws

Modernisering Vervangingsfonds

Vorig jaar werd besloten te stoppen met de pilot ‘eigen risicodragerschap vervangingskosten’. Ondertussen is er hard gewerkt aan een nieuw vervangingsstelsel. Het nieuwe stelsel is op dit moment nog niet vastgesteld maar het kader waarbinnen de schoolbesturen worden ingedeeld is al wel geschetst.

Op basis van analyses van IVA is de volgende indeling gekozen:
• Kleine schoolbesturen: lumpsumbedrag 0 – 10 miljoen euro
• Middelgrote schoolbesturen: lumpsumbedrag 10 – 20 miljoen euro
• Grote schoolbesturen: lumpsumbedrag meer dan 20 miljoen euro
De bedragen in deze indeling staan vast. Aan de hand van een gekozen peildatum zullen de schoolbesturen worden ingedeeld in één van de categorieen, de indeling is op het moment van dit schrijven nog niet bepaald. Scholen die net onder een grensbedrag vallen kunnen middels een samenwerkingsverband in een hogere eigen risicocategorie komen. Hieraan stelt het vervangingsfonds wel eisen. Zo moet er onder andere een gemeenschappelijk vervangingsbeleid zijn. Wanneer de indeling bepaald is geldt die voor 3 jaar. Daarna vindt er evaluatie plaats. Er wordt naar gestreefd het nieuwe stelsel in te laten gaan op  1 augustus 2011.

Het nieuwe stelsel is vormgegeven rond 3 risicocategorieën, te weten:
• Geen eigen risico
• Beperkt eigen risico
• Veel eigen risico

De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe stelsel zijn de volgende:
• Bekostiging voor vervanging van gedecentraliseerd verlof komt te vervallen.
• Bekostiging voor vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverlof komt te vervallen. Het is de bedoeling dat de ontvangen gelden van het UWV worden gebruikt om vervanging te gaan bekostigen. Dit voorkomt het onnodig rondpompen van geld, aangezien de huidige werkwijze is het geld van het UWV afdragen aan OCW en vervangingskosten declareren bij het Vervangingsfonds. Overigens vereist deze vereenvoudiging wel een wetswijziging.
• Ziekteverzuim wordt vergoed. Voor middelgrote en grote besturen geldt een wachttijd van respectievelijk 13 en 52 weken om voor bekostiging van vervanging in aanmerking te komen.

Grootte schoolbestuur   Eigen risico   Omvang eigen risico   Schatting omvang declaraties 
Klein0 weken0%100%
Middelgroot13 weken27%15%
Groot52 weken47%3%
Bron: Notitie werkbijeenkomst modernisering VF, een uitgave van IVA

Het huidige premiepercentage Vf voor de verplichte verzekering is 6,95%. In het nieuwe stelsel zullen de premies lager uitvallen als gevolg van de versimpeling van het vervangingsstelsel. Hieronder volgt een indicatie.

RisicocategorieAandeel ziekte t.o.v. totale kosten Verwacht premiepercentage
Kleine schoolbesturen65,7%4,56%                                                
Middelgrote schoolbesturen40,2%2,79%
Grote schoolbesturen                      22,9%1,59%
Bron: Notitie werkbijeenkomst modernisering VF, een uitgave van IVA

Het nieuwe stelsel is op dit moment nog niet vastgesteld door het bestuur van het vervangingsfonds. Bovenbeschrevene is dus nog aan besluitvorming onderhevig.