Nieuws

Modernisering vervangingsfonds

Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn al geruime tijd actief aan de slag met het vernieuwen van hun dienstverlening. Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft onlangs een belangrijk besluit genomen over de toekomstige dienstverlening van het Vervangingsfonds, op basis van een advies van de sociale partners. Deze modernisering zal belangrijke veranderingen met zich meebrengen.
Het Vervangingsfonds gaat in zijn dienstverlening meer keuzevrijheid creëren voor schoolbesturen. Concrete maatregelen zorgen ervoor dat de premie omlaag gaat en dat de onrechtmatigheid van declaraties bij het Vervangingsfonds fors wordt teruggebracht. Sommige maatregelen gaan al op korte termijn in, anderen zullen wat langer op zich laten wachten.

Nieuw stelsel, optimale ondersteuning
Uitgangspunt in het eerder genoemde bestuursbesluit en bij de modernisering van de fondsen is de vorming van een nieuw stelsel dat aansluit bij de eigen verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Binnen dit stelsel zullen de fondsen u als schoolbestuur actief ondersteunen bij het professionaliseren van HR-beleid, gecentreerd rond de thema’s gezond werken en werk & mobiliteit. Het zeker stellen van de continuïteit van het onderwijs en het voorkomen van toenemende werkdruk bij onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel staan hierbij voorop. Kortom, het Vervangingsfonds gaat zich in de toekomst nog nadrukkelijker toeleggen op het optimaal ondersteunen van schoolbesturen in hun rol als goed werkgever.

Eigen verantwoordelijkheid schoolbesturen
Het nieuwe stelsel zal gebaseerd zijn op de eigen verantwoordelijkheid en een actieve rol van schoolbesturen rond verzuim- en vervangingsbeleid. Schoolbesturen zullen, meer dan nu, zelf keuzes moeten maken voor een effectief verzuimbeleid en het afdekken van financiële risico’s bij verzuim.
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft ingestemd met het advies om de verplichte aansluiting op te heffen. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de sector zal dit zijn tussen 1 januari 2018 (op zijn vroegst) en 1 januari 2020 (op zijn laatst). Streven hierbij is dat het verzuimbeleid en de verzuimcijfers op orde zijn. Hiertoe zal het Vervangingsfonds, naar wens en op vrijwillige basis, schoolbesturen ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing van verzuim- en vervangingsbeleid.
Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn bezig met het vormgeven van nieuwe diensten die het mogelijk zullen maken om ook in de toekomst financiële risico’s op te vangen. Ook zal professionele, gevalideerde maatwerkondersteuning - op vrijwillige basis – rond verzuim en vervangingsbeleid deel uitmaken van het nieuwe dienstenpakket.
U wordt de komende maanden nader geïnformeerd over de modernisering van de fondsen en hun toekomstige dienstverlening.

Welke specifieke maatregelen zijn op korte termijn voor u van belang?
Enkele specifieke maatregelen waarover het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten en die de komende tijd voor u van belang zijn:

  • Verruiming eigenrisicodragerschap (ERD-schap) 
    De mogelijkheden voor schoolbesturen om te kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de kosten ter vervanging bij ziekte en rechtspositioneel verlof worden verruimd. Op dit moment kunnen schoolbesturen of samenwerkingsverbanden ERD worden als zij een jaarlijkse lumpsum hebben van ten minste € 20 miljoen. Dit blijft zo. Per 1 januari 2015 kunnen ook schoolbesturen die goede resultaten boeken op gebied van bijvoorbeeld verzuim, kiezen voor ERD-schap. Hierna kunnen schoolbesturen jaarlijks per 1 augustus hun keuze voor ERD-schap maken. De specifieke voorwaarden worden de komende tijd nader uitgewerkt.
  • Kosten vervanging rechtspositioneel verlof niet langer vergoed door Vervangingsfonds 
    Per 1 januari 2015 wordt het rechtspositioneel verlof als bekostigingsgrond volledig uit het reglement van het Vervangingsfonds geschrapt. Dit betekent dat u vervangingskosten niet meer op die grond bij het Vervangingsfonds kunt declareren. De premie die u betaalt aan het Vervangingsfonds zal hierdoor dalen. Rechtspositioneel verlof als individueel recht van de werknemer blijft in de cao po bestaan, aan dit recht verandert niets.
  • Invoering normvergoeding
    Per 1 augustus 2015 worden de kosten van vervanging bij ziekteverzuim vergoed op basis van verschillende klassen van vaste normvergoedingen in plaats van werkelijke vergoedingskosten. De komende maanden worden de normvergoedingen per klasse berekend.

In de komende periode worden de schoolbesturen door het Vervangingsfonds en het Participatiefonds verder geïnformeerd over deze maatregelen.