Nieuws

Lerarenbeurs

Met de lerarenbeurs voor scholing kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en het hoger beroepsonderwijs hun professionele niveau verhogen, hun vakkennis verbreden of zich specialiseren. Leraren worden zo breder of specifieker inzetbaar. Bovendien vergroot het hun loopbaanmogelijkheden en draagt het bij aan beter onderwijs en een beter imago van het leraarsberoep.

Elke leraar kan gedurende zijn loopbaan één keer in aanmerking komen voor een lerarenbeurs. Een leraar kan met de beurs een korte opleiding (van maximaal één jaar) of een bachelor- of masteropleiding volgen. Voor de nieuwe aanvraagronde in 2010 zijn er geen wijzigingen in de regeling. De aanvraagtermijn loopt van 1 april tot 13 mei. Dit jaar is voor de lerarenbeurs € 23 miljoen beschikbaar. De lerarenbeurs is één van de maatregelen van het actieplan Leerkracht van Nederland.

Aanvragen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
De uitvoerder van de regeling, de Informatie Beheer Groep (IBG), is met ingang van 1 januari 2010 samengaan met CFI in DUO, de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs. Dit heeft geen gevolgen voor de indiening en behandeling van aanvragen: de procedure blijft hetzelfde als vorig jaar. DUO-IBG zorgt op zijn website voor de informatievoorziening over de regeling en de nieuwe aanvraagtermijn voor de lerarenbeurs. Hier kunnen leraren ook de voorwaarden vinden.

Lerarenbeurs is populair
Sinds de start van de lerarenbeurs in juni 2008 hebben de mogelijkheden die de lerarenbeurs biedt snel bekendheid gekregen. Uit onderzoek van het ministerie van OCW blijkt dat tweederde van de leraren bekend is met de regeling of ervan gehoord heeft. Onder directiepersoneel is de bekendheid met de regeling nog groter. De belangrijkste redenen voor leraren om een lerarenbeurs aan te vragen zijn persoonlijke interesse, beter toegerust zijn om taken uit te voeren en de bekwaamheid te vergroten.

De animo voor de lerarenbeurs is groot. Inmiddels hebben, verspreid over drie aanvraagtermijnen, ongeveer 17.000 leraren een aanvraag ingediend en ongeveer 13.500 leraren een beurs toegekend gekregen. Ruim de helft van de toegekende beurzen (56%) ging naar leraren in het primair onderwijs en 29% naar leraren in het voortgezet onderwijs. De overige beurzen (15%) gingen naar docenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Bron: www.rijksoverheid.nl