Nieuws

Leerlingtelling / Aansluiting op BRON

In totaal sluiten ruim 7.500 scholen in het primair onderwijs aan op BRON, het Basisregister Onderwijs. Op dit moment is ruim 75% van de scholen aangesloten op BRON. De overige scholen zijn volop bezig met aansluiten. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de helpdesk BRON. De verwachting is dat ook deze scholen in de loop van oktober zullen aansluiten. De 1 oktobertelling 2010 vindt plaats op basis van de leerlinggegevens in BRON. Scholen die eind oktober onverhoopt nog grote problemen ondervinden met de aansluiting op BRON, kunnen op een alternatieve wijze hun leerlinggegevens ten behoeve van de bekostiging aanleveren. Deze scholen zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

Teldatum 1 oktober
Via het e-zine PO van BRON worden alle scholen in het primair onderwijs op de hoogte gehouden van de stappen op weg naar bekostiging op basis van BRON. Omdat het tijd en moeite kost alle leerlinggegevens van de teldatum 1 oktober 2010 volledig en correct in BRON te registreren, krijgen de scholen tot 15 november 2010 de tijd om het overzicht Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB) te controleren en de gegevens in BRON te corrigeren.

Scholen die al zijn aangesloten op BRON, hebben tot 15 oktober de tijd om de gegevens van leerlingen die onderwijs volgen aan te leveren. Zij kunnen dan vanaf 15 oktober de kwaliteit van de aangeleverde gegevens op het GTB-overzicht controleren en hebben tot 15 november gelegenheid om wijzigingen in de gegevens uit te wisselen met BRON.

Scholen die nog bezig zijn met aansluiten, zullen de aansluiting zo spoedig mogelijk afronden. De helpdesk BRON biedt hierbij ondersteuning. Deze scholen zijn via een aparte e-mail geïnformeerd over (eventueel aanvullende) stappen die nodig zijn om de 1 oktobertelling zonder problemen te laten verlopen.

Bericht aan gemeente en provincie
Vroeger moest een kopie van het telformulier worden verstuurd aan de gemeente en Provinciale Staten. Deze instanties hebben deze gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taken op het gebied van de voorzieningenplanning, bijvoorbeeld de stichting en de huisvesting van scholen. Na de invoering van het persoonsgebonden nummer ontvangen deze overheidsinstanties hun informatie uit BRON. Omdat nog niet alle scholen aangesloten zijn op BRON, kan er dit jaar nog geen bestand met leerlingaantallen per school beschikbaar gesteld worden. Het kan dus voorkomen dat u in dit overgangsjaar nog één keer het verzoek krijgt deze informatie zelf aan te leveren. Vanaf januari is het aantal leerlingen per school wel digitaal beschikbaar op de website van DUO.

Geen controle meer door de instellingsaccountant
Met de invoering van het persoonsgebonden nummer worden de leerlingaantallen niet meer door de instellingsaccountant vastgesteld bij de controle van de jaarrekening. Het schoolbestuur zorgt ervoor dat alle ingeschreven leerlingen juist, tijdig en volledig zijn aangeleverd aan BRON. Daar wordt een aantal controles op uitgevoerd. Zo wordt gegarandeerd dat een leerling maar op één school bekostigd wordt en dat de inschrijving aan alle eisen voldoet. De jaarlijkse controle op de leerlingentelling door de inspectie blijft wel bestaan. De inspectie voert elk jaar bij een selectie van scholen een controle uit op de juiste vaststelling van het gewicht van een leerling. Voor deze controle moeten daarom in de papieren administratie de ondertekende ouderverklaringen beschikbaar zijn. De school moet fouten die de inspectie vaststelt, verwerken in de leerlingenadministratie en aanleveren aan BRON.

Ambulant begeleide leerlingen
Bij 30% van de WPO-scholen die op BRON zijn aangesloten, ontbreken gegevens van leerlingen die ambulant worden begeleid. Deze scholen en de WEC-scholen die de leerling begeleiden, lopen hierdoor het risico om bekostiging mis te lopen. Daarom is DUO bij deze scholen een belactie gestart om te helpen de administratie op orde te krijgen.

Kijk voor meer informatie over de aansluiting op BRON en andere berichten over de leerlingenregistratie op de website van BRON.

Bron: www.rijksoverheid.nl