Nieuws

Leerlingentelling van 1 oktober 2009

Uiterlijk 22 september 2009 worden de telpakketten voor de leerlingentelling van 1 oktober 2009 door CFI rechtstreeks aan de formele hoofd- en nevenvestigingen gezonden. Ten behoeve van controles dient de administratie van elke nevenvestiging op de hoofdvestiging beschikbaar te zijn. Het pakket dat aan de school gezonden wordt, bestaat uit:
  • één set formulieren en retourenveloppe;
  • één CD-rom (installatie EFS-programma);
  • handleiding EFS ten behoeve van het gebruik van de cd-rom.
Gelet op de voordelen van het elektronisch invullen voor u en voor de verwerking door CFI wordt u dringend verzocht deze wijze van aanleveren te gebruiken. Belangrijkste voordelen van het gebruik van EFS zijn:
  • Bij het invoeren van de gegevens door de school worden door het EFS direct controles uitgevoerd. Daardoor kunnen eventuele fouten direct door de school verbeterd worden.
  • Wanneer u gebruik maakt van het EFS kan een directe relatie worden gelegd met uw geautomatiseerde leerlingenadministratie. De leverancier van uw software moet de software daarvoor wel aanpassen. Daarna is het mogelijk om de leerling-gegevens automatisch in het door EFS gevraagde formaat in te lezen.
  • Bij het invullen van het telformulier komt benodigde informatie vanuit EFS beschikbaar op het moment dat deze relevant is. U kunt zo gebruik maken van diverse ingebouwde tabellen.
van het EFS maakt het mogelijk om de telgegevens elektronisch aan CFI te verzenden. Bij een goed voltooide verzending ontvangt u een elektronische ontvangstbevestiging.
Als het papieren telformulier wordt gebruikt, moet u de originele formulieren gebruiken, inclusief het blad met de gegevens van de contactpersoon en ondertekening door de directeur. Het bevoegd gezag hoeft dit niet te ondertekenen! Op deze papieren telformulieren is het noodzakelijk daar waar totalen worden gevraagd deze in te vullen, ter controle van uw opgave.

Voor een probleemloze verwerking dient u de telgegevens op één manier in te zenden vóór 15 oktober 2009. Bij een te late inzending treedt een sanctiebeleid in werking.

Aan Concent dient u een afschrift van het telformulier of een uitdraai van de cd-rom, voorzien van een waarmerk door het bevoegd gezag, te zenden. Dit afschrift is de basis voor de controle door de accountant.
Op www.cfi.nl, onder Primair Onderwijs – tellingen kunt u zelf het ‘Overzicht Geregistreerde Telgegevens’ (OGT) raadplegen en downloaden. Het OGT is een dag na verwerking van de gegevens beschikbaar op www.cfi.nl. U dient een kopie van het OGT, voorzien van een waarmerk door het bevoegd gezag, te zenden aan Concent voor de accountantscontrole.
Eventuele correcties dient u, bij voorkeur met een rode pen, aan te geven op een kopie van het OGT en deze binnen twee weken na de datum genoemd op het OGT op te sturen naar CFI .

Concent ontvangt graag uiterlijk 27 november 2009 de volgende stukken: 
  • een kopie van de leerlingentelling per 1 oktober 2009 voorzien van een waarmerk door het bevoegd gezag;
  •  een kopie van de leerlingenlijst per 1 oktober 2009 met op het eerste blad de handtekening van de (centraal) directeur. De lijst dient in elk geval de volgende gegevens te bevatten: naam, geboortedatum, geslacht en eventuele wegingsfactor van de leerlingen. Het totaal van het aantal leerlingen dient op deze leerlingenlijst vermeld te worden en overeen te komen met het totaal aantal leerlingen van de leerlingentelling;
  •  een kopie van het gehele OGT, inclusief de voorkant, voorzien van een waarmerk door het bevoegd gezag.
  •  In geval van correcties n.a.v. de verwerking van de telgegevens, een kopie van de correctie die naar CFI is verzonden.

Let u vooral op het ondertekenen en/of waarmerken van genoemde stukken.

De afgelopen twee jaar is het aantal leerlingen dat opgegeven wordt voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT) sterk teruggelopen. Dit geldt voor alle etnische groepen. Het is mogelijk dat een aantal scholen in verband met de nieuwe gewichtenregeling gestopt is met het registreren van de gegevens over de geboortelanden van ouders van hun leerlingen en dat zij deze gegevens dus ook niet meer doorgeven bij de leerlingentellingen. Hierdoor lopen deze scholen de vergoedingen voor NOAT mis. Bij de formulieren voor de telgegevens van dit jaar wordt hierop gewezen.