Nieuws

Leerlingengegevens in BRON

Door de invoering van het persoonsgebonden nummer zullen scholen in het primair onderwijs minder vaak gegevens hoeven aan te leveren aan verschillende instanties. Hierbij moeten we onderscheid maken tussen geanonimiseerde gegevens en persoonlijke inschrijfgegevens. De laatste categorie valt onder Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat voor het schrappen van verplichtingen wetten moeten worden aangepast. Dit kost meer tijd dan het aanpassen van regelingen over levering van geanonimiseerde gegevens.

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) staan verschillende beleidsgegevens vermeld die scholen moeten aanleveren aan de overheid. Sinds de invoering van het persoonsgebonden nummer loopt dit via BRON en hoeven scholen hun leerlingengegevens dus maar één keer aan te leveren. De overheden (Rijk en gemeenten) gebruiken de gegevens voor het onderbouwen van hun onderwijsbeleid. Het is verplicht om de leerlingengegevens binnen 2 weken nadat een wijziging in de administratie van de school is verwerkt, aan te leveren. Dit is voor beleidsgegevens niet anders dan voor andere gegevens.

De uitslag van de eindtoets is zo’n beleidsgegeven. Iedere school levert (indien afgenomen) de uitslag van de eindtoets aan BRON. Andere voorbeelden zijn het schooladvies en de gegevens over voor- en vroegschoolse educatie. Beleidsgegevens die iedere school al met BRON uitwisselt, zijn het geslacht en de postcode van de leerling. Van privacyschending van de leerlingen is bij geen van de beleidsgegevens sprake. Alle gegevens worden geanonimiseerd gebruikt.

Telgegevens voor gemeenten/administratiekantoren
Eerder is gemeld dat het overzicht met leerlingengegevens niet tijdig beschikbaar was. In plaats hiervan zijn de OGT’s (overzicht geregistreerde tellingen) op de website van DUO geplaatst. Voor WEC-scholen waarvan geen OGT beschikbaar was, konden gemeenten en administratiekantoren (AK's) telgegevens opvragen bij het informatiecentrum primair onderwijs (ICO) of bij de scholen zelf. Vanaf februari 2011 zijn voor gemeenten en AK's de telgegevens van 1 oktober 2010 uit BRON op BRIN-nummer beschikbaar. U kunt gemeenten en AK’s die alsnog telgegevens opvragen, dus doorverwijzen naar BRON.

De leerlingenaantallen kunnen worden opgevraagd via http://www.cfi.nl/public/websitecfi onder de kop 'Instellingsinformatie'. Daarnaast is er voor gemeenten en AK's die informatie willen hebben over geboortejaar, leeftijd en land van herkomst van leerlingen de mogelijkheid deze informatie op te vragen. Dit kan door een e-mail te sturen naar informatieproducten@duo.nl. Voor informatie kunt u terecht op de website van BRON. Bron: www.rijksoverheid.nl