Nieuws

Krimp aanpakken. Wat verandert er in de regelgeving?

Veel regio’s kampen met een terugloop in het aantal leerlingen. Om de negatieve gevolgen te beperken, worden er verschillende maatregelen genomen. Om daarbij het overzicht te houden, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap alle maatregelen op een rij gezet. De belangrijkste gaan pas over twee jaar in. Toch worden ook op korte termijn al nieuwe regels van kracht. Hieronder vindt u alle krimpmaatregelen op een rij.

Tijdpad maatregelen leerlingendaling primair onderwijs

Korte termijn, effectief per 1 september 2014

Fusies

  • Leerlingendaling wordt een expliciete rechtvaardigingsgrond bij fusies
  • Bij een leerlingendaling van 15 procent of meer wordt bij een fusie-aanvraag geen advies meer gevraagd aan de CFTO, tenzij er een groot schoolbestuur ontstaat, met een omvang vanaf 2500 leerlingen in het primair onderwijs en vanaf 5000 leerlingen in het voortgezet onderwijs.
  • De medezeggenschapsraad wordt beter in positie gebracht bij fusies en kan bij de CFTO terecht voor advies.
Financiële prikkels
Fuserende scholen in het primair onderwijs krijgen zes jaar lang 100 procent compensatie van het bekostigingsverlies na fusie. Vanaf 1 augustus 2015 krijgen scholen die per 1 augustus 2012 respectievelijk 2013 zijn gefuseerd nog drie respectievelijk vier jaar 100 procent compensatie.

Experimenten
Inventarisatie van behoefte aan experimenten met fusies en samenwerking tussen scholen. Op basis van deze inventarisatie zal besloten worden welke experimenten plaats kunnen vinden. Experimenten vinden plaats binnen de wettelijke kaders.

Onderzoek
Het onderzoek van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht naar de juridische mogelijkheden voor ouders om een school onder een ander bestuur te brengen, is afgerond.

Regionale samenwerking
Er is subsidie beschikbaar voor schoolbesturen die gezamenlijk een regionale procesbegeleider aanstellen om te zorgen dat samenwerking in de regio tot stand komt.

Ondersteuningsfunctie en kennisuitwisseling

  • De centrale website www.leerlingendaling.nl is vernieuwd: alle informatie en kennis over leerlingendaling en -prognoses komt gebundeld beschikbaar.
  • Start vaneen kennisplatform waar informatie en goede voorbeelden actief worden uitgewisseld. Medewerkers van het ministerie gaan op bijeenkomsten in het land uitleg geven over het beleid en de gevolgen van leerlingendaling. Zij blijven nauw betrokken bij ontwikkelingen in het onderwijsveld om zicht te houden op de effectiviteit en de toereikendheid van de maatregelen.

Lange termijn, naar verwachting effectief per 1 augustus 2016

Wetgeving
De wet wordt op drie punten gewijzigd.

  1. De vorming van samenwerkingsscholen en -besturen wordt vereenvoudigd.
  2. Samenwerkingsscholen hoeven bovendien straks geen fusietoets meer aan te vragen.
  3. Het verplaatsen van scholen en ‘van kleur verschieten’ in het primair onderwijs wordt mogelijk na goedkeuring van de minister van OCW.
  4. Er komt een wettelijke verplichting tot op overeenstemming gericht overleg in krimpregio’s, dat leidt tot een meerjarig plan voor het toekomstbestendig maken van het onderwijsaanbod.

De wetsvoorstellen hiervoor worden voor de zomer van 2015 ingediend. De nieuwe wetten kunnen, afhankelijk van het oordeel van de Kamer, ingaan per 1 augustus 2016. 

Bron: PO-raad/OCW