Nieuws

Kengetallen en signaalwaarden continuiteitstoezicht

De inspectie heeft in september 2016 de nieuwe risico-indicatoren (‘kengetallen’) geformuleerd voor het tijdig detecteren van financiële risico’s bij instellingen. Deze vervangen de Beleidsregel financieel toezicht po en vo 2011 en de daarop volgende publicaties over kengetallen en signaleringswaarden die de Inspectie van het Onderwijs heeft gecommuniceerd via haar nieuwsbrieven en website.

Opvallend is dat de inspectie de kengetallen ‘kapitalisatiefactor’ en ‘buffervermogen’ niet meer noemt in deze nieuwe beleidsregel. Wij hebben bij de inspectie nagevraagd welke rol deze kengetallen nog vervullen bij haar financiële toezicht. Zij gaven aan dat zij in hun toezicht de omvang van de financiële buffer alleen nog beoordelen (door een analyse van de jaarrekening en de continuïteitsparagraaf) indien er sprake is van tekortschietende onderwijskwaliteit in combinatie met een financiële buffer die de signaleringswaarde overschrijdt. In gevallen waarbij deze combinatie zich voordoet, bestaat er concreet aanleiding voor de inspectie om een bestuur bij de uitvoering van het vernieuwde toezicht (geïntegreerd financieel en kwaliteitstoezicht) aan te spreken op de inzet van eventuele reserves ten behoeve van het onderwijs.

Bron: www.onderwijsinspectie.nl