Nieuws

Jaarstukken 2016

Jaarrekeningtraject 2016
Wij kijken terug op een bewogen eerste halfjaar als het gaat om het definitief vastgesteld krijgen van de jaarstukken met een goedkeurende accountantsverklaring. Het Ministerie van OCW heeft in de afgelopen jaren het controleprotocol fors aangescherpt. Vooral in de afgelopen 2 jaren zien wij het accent stevig verschuiven van jaarrekening naar aanvullende documenten. De controlerend accountant moet vaststellen of de aanvullende documenten voldoen aan de verplichtingen die het Ministerie van OCW daarover heeft vastgesteld. Over een brede linie constateren wij dat deze documenten vaak niet afdoende worden opgeleverd. Het gaat dan vooral om de volgende documenten:  aanwezigheid van VOG's die voldoen aan de daarvoor gestelde eisen, bestuursverslag, treasury-statuut en een juist ondertekend WNT-rapport. Het gevolg hiervan is dat vastgestelde planningen door ons niet meer kunnen worden gehaald. In het najaar zullen financieel adviseurs nadrukkelijk afspraken gaan maken met schoolorganisaties met als doel dat deze documenten bij het jaarrekeningtraject 2017 juist en op tijd in handen zijn van de accountant. 

Tijdige oplevering bij OCW DUO
Voor alle bij Concent aangesloten scholen zijn de volgende jaarstukken tijdig aangetekend verzonden naar OCW DUO:

  • Formulier Aanbieding Jaarstukken 2016, getekend door de accountant en waar van toepassing een Rapport van Bevindingen;
  • Gewaarmerkte jaarrekening en jaarverslag incl. controleverklaring (losbladig);

De volgende stukken zijn door ons als pdf digitaal verzonden naar DUO-LPTC@duo.nl

  • Formulier Aanbieding Bekostigingsgegevens PO 2016 inclusief het Overzicht Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL), getekend en gewaarmerkt door de accountant;
  • Assurance-rapport bij de bekostigingsgegevens ten behoeve van de rijksbijdrage 2017;

De digitale aanlevering van de jaarcijfers in de vorm van XBRL bestanden zijn voor alle bij ons aangesloten relaties  ruim vóór 1 juli verzonden naar xbrl@duo.nl.  .

De digitale ontvangstbevestigingen van de digitale aanleveringen zijn bij Concent gearchiveerd.