Nieuws

Jaarrekeningtraject 2017

Verdere aanscherping van het controleprotocol heeft ook dit jaar weer extra druk gelegd op het samenstelproces van de jaarrekening over 2017. De jaarrekeningen over 2017 zijn voor alle relaties van Concent en definitief vastgesteld en ook voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.  Mede dankzij de medewerking van al onze relaties hebben we deze werkzaamheden goed kunnen afronden wat geresulteerd heeft in het tijdig kunnen  aanleveren van alle stukken bij DUO, waarvoor onze hartelijke dank!

Tijdige oplevering bij OCW DUO
Voor alle bij Concent aangesloten scholen zijn de volgende jaarstukken tijdig aangetekend verzonden naar OCW DUO:

  • Formulier Aanbieding Jaarstukken 2017, getekend door de accountant en waar van toepassing een Rapport van Bevindingen;
  • Gewaarmerkte jaarrekening en jaarverslag incl. controleverklaring (losbladig);

De volgende stukken zijn door ons als pdf digitaal verzonden naar DUO-LPTC@duo.nl

  • Formulier Aanbieding Bekostigingsgegevens PO 2017 inclusief het Overzicht Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL), getekend en gewaarmerkt door de accountant;
  • Assurance-rapport bij de bekostigingsgegevens ten behoeve van de rijksbijdrage 2018;

De jaarrekening is tevens in XBRL aangeleverd op www.xbrlonderwijsportaal.nl. XBRL is een op XML gebaseerde (internationale) digitale standaard om financiële gegevens vast te leggen en uit te wisselen.

De digitale ontvangstbevestigingen van de digitale aanleveringen worden door Concent gearchiveerd.