Nieuws

Inzending jaarstukken 2009

In februari ontvangen alle bekostigde bevoegde gezagen uit de onderwijssectoren waaronder PO en VO van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de volgende formulieren:
- aanbiedingsbrief inclusief aanbiedingsformulier jaarstukken 2009;
- aanbieding controle bekostiging;
en indien van toepassing:
- overzicht gegarandeerde leningen.

De volgende gegevens moeten uiterlijk 1 juli 2010 bij DUO binnen zijn:
- het jaarverslag 2009 (jaarverslag en jaarrekening) in enkelvoud (losbladig);
- de accountantsverklaring inzake de jaarrekening 2009, in enkelvoud (losbladig);
- de hiervoor genoemde formulieren;
- elektronisch jaarverslag 2009 (jaarverslag en jaarrekening) en accountantsverklaring (bv. als PDF-file)
- Elektronisch Financiële Jaarrekening (EFJ).

Concent draagt met uw medewerking zorg voor een tijdige aanlevering van de hiervoor genoemde stukken.
Het aanbiedingsformulier is voorzien van een barcode. De barcode is uniek waardoor DUO het retour verzonden formulier met jaarstukken eenvoudiger kan registreren. Hiermee wordt voorkomen dat u onterecht een rappel ontvangt.
Graag ontvangt Concent deze formulieren met barcode van u.
Deze maand mailen we aan de bevoegde gezagen een formulier waarmee u Concent kunt machtigen tot ondertekening van de genoemde formulieren.
De ingevulde en door de accountant gecontroleerde stukken worden dan rechtstreeks door ons naar DUO verzonden. Indien u deze machtiging aan Concent af wilt geven, verzoeken wij u de machtiging door de daartoe bevoegde persoon/personen te laten ondertekenen en deze vóór 23 april 2010 aan ons te retourneren.