Nieuws

Instelling adviescommissie fusietoets onderwijs

Deze regeling geeft nadere invulling aan de 'Wet Fusietoets in het onderwijs', die op 1 maart 2011 in het Staatsblad is gepubliceerd (Stb. 2011, 95). De wet is hiermee wel (officieel) kenbaar gemaakt, maar is nog niet inwerking getreden. Hiervoor moet het inwerkingstredingsKB nog gepubliceerd worden. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 oktober 2011. Dit is ook de inwerkingtredingsdatum voor bijgaande regeling. De regeling bevat onder meer algemeen verbindende voorschriften, met uitzondering van hoofdstuk 4 dat beleidsregels bevat. Hoofdstuk 1 bevat algemene bepalingen, in hoofdstuk 2 wordt de instelling en inrichting van de adviescommissie geregeld en hoofdstuk 3 gaat het over de procedure. Hoofdstuk 4 vormt het toetsingskader voor de minister en daarmee vanzelfsprekend ook voor de adviescommissie. Hoofdstuk 5 bevat bepalingen waarin de advisering door de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) wordt geregeld en de wijziging van de Regeling fusie- en splitsingstoets BVE. Genoemde onderwerpen worden verder afzonderlijk in de 'Toelichting' van de regeling besproken.
Zie Instelling van de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs