Nieuws

Innovatieprogramma 'Aardgasvrije en frisse basisscholen'

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030. Het gaat niet alleen om woningen, maar ook om bedrijven, scholen en andere utiliteitsgebouwen. Het innovatieprogramma 'Aardgasvrije en frisse basisscholen' van het ministerie van BZK is bedoeld om stappen te zetten op weg naar aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Een ander doel is een gezond binnenklimaat op scholen. Hiervoor is €5 miljoen beschikbaar.

Tien pilots
Basisscholen, gemeenten en marktpartijen kunnen meedoen aan pilots om meer kennis te vergaren over het succesvol aardgasvrij maken van scholen en het verbeteren van het binnenklimaat. Met in totaal tien pilots wil het ministerie van BZK bijdragen aan de ontwikkeling van breed toepasbare en zo goedkoop mogelijke werkwijzen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij en energiezuinig te maken. Ook wordt gezocht naar innovaties om het binnenklimaat op scholen te verbeteren. De temperatuurbeheersing en de ventilatie zijn vaak een knelpunt.
Voor de tien pilots is €3,5 miljoen beschikbaar. Dat is €350.000 per schoolgebouw. Daarnaast is er in totaal €1,5 miljoen beschikbaar voor begeleiding van de geselecteerde pilots en ontwerpvergoedingen voor deelnemende marktpartijen. De kenniscentra Platform31 en Ruimte-OK verzorgen in opdracht van het ministerie van BZK de uitvoering van het programma.

Aanmelden voor het innovatieprogramma
Gemeenten kunnen zich samen met schoolbesturen tot 1 oktober 2018 aanmelden voor deelname aan het innovatieprogramma. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, het ministerie van OCW, de VNG en PO-Raad beoordeelt daarna welke projectvoorstellen kunnen meedoen aan de 10 pilots. Bij de afweging wordt onder meer rekening gehouden met de spreiding over het land en het type schoolgebouw. Meer informatie is (binnenkort) beschikbaar op www.aardgasvrijescholen.nl.

Bron: Ministerie OCW