Nieuws

Inkorting salarisschalen per 1 januari 2011

Per 1 januari 2011 zijn de salarisschalen van leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs door afspraken in het convenant Leerkracht ingekort van 16 naar 15 salarisnummers.

Dit betekent dat de leerkrachten die op dit moment betaald worden naar salarisnummer LA/LB/LC/LD-16, vanaf januari 2011 weliswaar hetzelfde salaris ontvangen, maar op de salarisspecificatie zal LA/LB/LC/LD-15 staan. De overige leerkrachten behouden hun huidige salarisnummer, maar krijgen in de meeste gevallen een hoger salaris.

 

In het convenant en in de CAO-PO is ook bepaald dat leerkrachten in het basisonderwijs, die het maximum van hun LA-salarisschaal hebben bereikt, in aanmerking komen voor een schaaluitloopbedrag van 61 euro bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Voor leerkrachten in het speciaal (basis) onderwijs geldt dit bij het bereiken van het maximum van een LB-schaal. Per 1 januari 2011 is dit van toepassing voor de medewerkers die momenteel betaald worden naar LA-15 (basisonderwijs) dan wel LB-15 (speciaal (basis) onderwijs).

Het toekennen van deze schaaluitloop zal automatisch plaatsvinden, tenzij uit een eenmalige beoordeling blijkt dat er sprake is van onvoldoende functioneren. Indien er sprake is van onvoldoende functioneren, zal de PSA hierover tijdig moeten worden geïnformeerd zodat de toelage niet ten onrechte wordt uitbetaald.

 

Deze aanpassing zal invloed hebben op de begroting van de komende jaren. Middels het inkorten van het aantal treden zal de periodieke verhoging in de toekomst hoger worden. Omdat het aantal treden minder wordt en de totale toe te kennen verhoging van bijvoorbeeld LA1 tot en met LA15 gelijk blijft zullen in een korter tijdsbestek meer loonkosten te verwachten zijn.