Nieuws

Inhuren van ZZP-ers*: waar moet u op letten

Als u een werknemer inhuurt, sluit u een arbeidsovereenkomst. Huurt u een ZZP-er in, dan sluit u een overeenkomst van opdracht. Dat kan mondeling, maar het is natuurlijk verstandig de overeenkomst op schrift te stellen. Zo kunt u achteraf altijd bewijzen wat er is afgesproken tussen u en de werknemer of de opdrachtnemer.

Wat is nu het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht? In beide gevallen wordt er werk verricht en wordt er een beloning betaald. Het verschil zit in de gezagsverhouding. De werknemer werkt onder uw gezag, de ZZP-er niet. Maar u kunt de ZZP-er wel aanwijzingen geven voor het uitvoeren van zijn werk. U merkt wel, de grens is dun.

Juist door deze dunne grens tussen beide typen overeenkomsten komt er veel schijnzelfstandigheid voor: op papier is iemand een ondernemer, maar in de praktijk werkt hij als een werknemer. En dat wil de regering tegengaan. Immers, een werknemer heeft vele rechten die een ondernemer niet heeft. De werknemer is verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, bouwt pensioen op en kan niet zonder reden ontslagen worden. Al die voorrechten heeft een ZZP-er niet.

Huurt u een ZZP-er in, dan moet u aan kunnen tonen dat dit een echte ondernemer is en geen werknemer. Kunt u dat niet, dan kan de Belastingdienst de ZZP-er aanmerken als werknemer, waardoor u alsnog loonheffingen en premies werknemersverzekeringen moet afdragen, eventueel vermeerderd met een boete. In bepaalde gevallen kunt u deze naheffingsaanslag alsnog verhalen op de ZZP-er, maar dat is niet altijd zo.

Hoe voorkomt u nu dat een ZZP-er als werknemer wordt beschouwd? Een aantal tips:

  • Huur alleen ZZP-ers in voor tijdelijke klussen of voor klussen waarvoor een school de expertise gewoonlijk niet in huis heeft. Een paar willekeurige voorbeelden: interim-directeur, schilder, vakleerkracht drama voor een tijdelijk project.
  • Sluit met de ZZP-ers een overeenkomst van opdracht waarin duidelijk omschreven staat dat de ZZP-er niet werkt onder gezag van de opdrachtgever.
  • Werk in de praktijk ook volgens deze overeenkomst. Ga dus niet in de loop van de tijd de ZZP-er steeds meer behandelen als werknemer, maar blijf hem behandelen als ingehuurde ondernemer voor een bepaalde klus.

Bovenstaande tips hebben een algemeen karakter. Dat kan ook niet anders, omdat bij de beoordeling of iemand als ondernemer of als werknemer wordt gezien, steeds wordt gekeken naar alle omstandigheden van het geval.

Op de site van de Belastingdienst staat een aantal voorbeelden die u kunt gebruiken voor het sluiten van een overeenkomst van opdracht. Deze kunt u aanpassen, maar het is belangrijk dat u de gele delen van de overeenkomst niet wijzigt. De gele bepalingen gaan namelijk expliciet over de vraag of er sprake is van werknemer- dan wel ondernemerschap. Natuurlijk moet u in de overeenkomst ook geen bepalingen opnemen die strijdig zijn met de gele delen van de modelovereenkomsten.

 Bij twijfel kunt u het volgende doen:

  • een modelovereenkomst van de belastingdienst gebruiken zonder deze te wijzigen
  • een eigen overeenkomst vooraf voorleggen aan de belastingdienst ter beoordeling

En uiteraard kunt u advies inwinnen bij onze jurist, mr Renate van der Velde-Buist (r.vandervelde@concent.nl / 06-37178113)

 *ZZP-ers noemen zichzelf soms ook wel freelancer. Dit is juridisch hetzelfde, in beide gevallen gaat het om een ondernemer die geen personeel in dienst heeft