Nieuws

Groeitelling op 16 januari voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Wanneer er sprake is van voldoende groei van het aantal leerlingen tussen de teldatum 1 oktober 2009 en 16 januari 2010 bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs kan evenals voorgaande jaren een beroep gedaan worden op de groeitelling. De groeitelling geeft dan recht op een verhoging van zowel de personele als materiĆ«le bekostiging. Indien de school een groeitelling wenst te houden, dan moet voor de hoofd- en alle nevenvestigingen afzonderlijk een ingevuld telformulier ingediend worden. Dit geldt ook voor vestigingen waar geen sprake is van groei.

Het formulier voor de groeitelling kan alleen opgevraagd worden bij CFI, formuliernummer CFI 50102. Dit formulier moet tijdig bij CFI worden ingediend.

Voor meer details over de regeling wordt verwezen naar de Mededeling OCW van 10 december 2009, kenmerk CFI/BEK-2009/133246.