Nieuws

Geldigheid VOG

Om de jaarrekening goed te keuren controleert de accountant diverse onderwerpen en zo ook de aanwezigheid van een geldige VOG in het personeelsdossier. De regels hieromtrent zijn in het concept onderwijsaccountantsprotocol 2020 aangescherpt.

De accountant moet rapporteren aan de Inspectie van Onderwijs indien:

  • er geen geldige VOG aanwezig is in het dossier;
  • de VOG later dan de indiensttreding is aangeleverd aan werkgever.

De tweede verplichting is nieuw en in de praktijk bij invalkrachten vaak een uitdaging om dit tijdig administratief op orde te hebben. Er is daarom verzocht aan de Inspectie van Onderwijs om rekening te houden met de haalbaarheid van deze aanvullende verplichting en deze verplichting te verruimen.

Het is nog niet duidelijk of de Inspectie instemt met aanpassingen in het concept hieromtrent. Totdat hierover nog geen duidelijkheid is, adviseren wij u om zorg te dragen voor een tijdige aanvraag van de VOG zodat deze op het moment van indiensttreding aanwezig is in het dossier.