Nieuws

Geld voor vervanging directeuren

Schoolleiders in het primair onderwijs die vanaf studiejaar 2017-2018 willen starten met het volgen van een masteropleiding, komen in aanmerking voor subsidie. De regeling is op 28 maart 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Het bevoegd gezag ontvangt op grond van deze subsidieregeling een tegemoetkoming in de vervangingskosten van de schoolleider, zodat een schoolleider studieverlof kan krijgen voor het volgen van deze masteropleiding. De subsidie kan worden aangevraagd via een digitaal formulier op de van de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (DUS-I). Daar is ook meer informatie te vinden over de subsidievoorwaarden.

De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 15 oktober 2017. Het subsidiebedrag is gerelateerd aan de omvang van de aanstelling. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Subsidie wordt in één keer aangevraagd voor de gehele studieperiode (dit is anders dan bij de Lerarenbeurs, waarbij jaarlijks wordt aangevraagd). De schoolleider bepaalt in overleg en afstemming met het schoolbestuur welke masterstudie hij kiest. De hoogte van het subsidieplafond wordt jaarlijks bekendgemaakt.

Bron: www.rijksoverheid.nl