Nieuws

Gedifferentieerde premies WGA 2011 bekend

Onlangs zijn de premies en factoren voor de berekening voor de WGA bekend gemaakt. Naast de gedifferentieerde premie betaalt iedere werkgever ook een basispremie.  UWV berekent de gedifferentieerde premie voor de WGA jaarlijks voor elke werkgever, op basis van de toegekende uitkeringen aan hun werknemers en de uitkeringen voor de WAO in het verleden. In december ontvangen werkgevers van de Belastingdienst een beslissing met de berekening van hun nieuwe premie.
Het UWV maakt onderscheid in kleine en grote werkgevers. Voor ‘kleine’ werkgevers met een loonsom lager dan € 747.500 (2009: € 705.000), geldt een minimumpremie. Voor 2011 is de minimumpremie voor kleine werkgevers vastgesteld op 0,56% (2009: 0.59%/ 2008: 0,27). Dit betekent dat de minimumpremie voor kleine werkgevers iets gedaald is. Dit lijkt in eerste instantie gunstig, echter de overige rekengetallen zijn op een aantal plaatsen gestegen, waardoor de premie voor werkgevers met een WGA/WAO-verleden wel zal stijgen. De minimumpremie voor grote werkgevers is gestegen van 0,06% (2009) naar 0,07% in 2010.
De correctiefactor die geldt bij de korting of opslag is verhoogd van 1,47 naar 1,96. Deze korting of opslag wordt berekend aan de hand van het resultaat (schadelast) van de betreffende werkgever ten opzichte van het gemiddelde van de sector. De schadelast wordt berekend op basis van instroom in de WAO in het verleden en de instroom in de WGA.
Genoemde zaken kunnen van (grote)  invloed zijn op de loonkosten van u als werkgever, tenzij u een grote werkgever bent met een loonsom groter dan € 747.500  en geen WAO-verleden of WGA-instroom. Bovendien is nog steeds de verwachting dat de WGA op termijn zal worden geprivatiseerd. Dit moment zal niet ver van te voren worden aangekondigd, omdat het risico te groot is dat werkgevers massaal uittreden. De afwikkeling van de schadelast die op dat moment aanwezig is zal naar alle waarschijnlijkheid worden berekend naar alle nog niet uitgetreden werkgevers, zoals dat ook bij de WAO is gebeurd. Deze afrekening zal, zoals het er nu naar uit ziet, niet gering zijn. Temeer omdat er steeds meer bedrijven uittreden en werkgevers met een relatief grote schadepost bij het UWV blijven.
Voor uw herinnering  het plaatje van de WIA:
Het onderscheid tussen de IVA en WGA is of de arbeidsongeschiktheid duurzaam te noemen is. Werknemers die 80% of meer zijn afgekeurd hoeven niet te werken, maar komen wel voor uw rekening, al of niet indirect via de gedifferentieerde WGA-premie.
In een eerder stadium hebben wij als Concent een quickscan uitgevoerd bij een aantal relaties om na te gaan of uittreden voor de relaties (financieel) aantrekkelijk is.  Met deze nieuwe informatie willen wij de relaties die nog geen Eigenrisicodrager zijn of nog geen analyse hebben laten uitvoeren erop wijzen dat het voor hen aantrekkelijk zou kunnen zijn om (alsnog) een hernieuwde analyse te laten uitvoeren.
Hoe wordt nu de individuele gedifferentieerde premie WGA berekend en waar moet u hierbij op letten. We willen dat hier verwoorden en verduidelijken met rekenvoorbeelden. 1. De berekening van de WGA premie gebeurt door het vaststellen van een landelijk Rekenpercentage, deze was in 2010 0,59% en wordt  in 2011 0,62% van de totale loonsom; 2. Op dit gemiddelde rekenpercentage krijgt u een korting of een toeslag afhankelijk van de branche waarin u werkt. Voor iedere branche wordt namelijk nog een werkgeversrisicopercentage vastgesteld. Voor de onderwijssector bedraagt deze 0,36% in 2010 en wordt 0,28% in 2011; 3. De schadelast (toegekende uitkeringen u.h.v. WAO en WIA) wordt in percentage vergeleken met de gemiddelde schadelast van de sector. Deze schadelast wordt in 2011 bepaald door de WGA-uitkeringen van 2007-2009 en WAO-uitkeringen van 2004-2005; 4. De uitkomst van deze vergelijking wordt vermenigvuldigd met de correctiefactor, deze gaat in 2011 naar 1,96 t.o.v. 1,47 in 2010. Concreet betekent dit dat de premie hoger is dan de daadwerkelijke uitkeringen wanneer u in aanmerking komt voor een opslag; 5. De uitkomst van deze berekening wordt bij kleine werkgevers opgeteld bij het minimumpercentage die geldig is; 6. Wanneer u geen schadelast heeft dan is de korting even groot als het landelijke Rekenpercentage en bedraagt de premie nihil wanneer u een grote werkgever bent of de minimumpremie wanneer u een kleine werkgever bent. Deze laatste bedraagt in 2011: 0,56%; 7. De overheid gaat zoals aangekondigd bezuinigen op de re-integratiekosten, dit betekent concreet dat deze meer voor uw rekening zullen komen;
Hieronder wordt het in een voorbeeld met getallen uitgewerkt:
Voorbeeld: Uw huidige WGA gedifferentieerde premie (geldig voor 2010) bedraagt 0,62%. Hieronder staat vermeld hoe deze premie wordt berekend en welke hoogte deze krijgt in 2011:
Premie-berekening WGA-gedifferentieerde premie 2010
Het individuele risicopercentage voor 2010 wordt als volgt berekend: Totaal betaalde WAO- en WGA-uitkeringen in 2008 gedeeld door het gemiddelde premieplichtig loon over de jaren 2004 t/m 2008 (zie de beschikking van 2010)
Voor de berekening van 2010 is uitgegaan van dezelfde AO-lasten en gemiddelde premieloon als in 2009
Individueel risicopercentage                        0,93%   Gemiddeld werkgeversrisicopercentage:    0,36% Correctiefactor werkgeversrisico:               1,47 Opslag/korting: (0,93 – 0,36) * 1,47 =  0,83% (toeslag) Rekenpercentage: 0,59% WGA gedifferentieerde premie 2010 is 0,59% +  toeslag van 0,83% = 1,42% Premie-berekening WGA-gedifferentieerde premie 2011 Het individuele werkgeversrisicopercentage voor 2011 werd als volgt berekend: Totaal betaalde WAO- en WGA-uitkeringen in 2009 gedeeld door het gemiddelde premieplichtig loon over de jaren 2005 t/m 2009  (de beschikking voor 2011 moet nog verstuurd worden)
Individueel werkgeversrisicopercentage:    0,93%   Gemiddeld werkgeversrisicopercentage:     0,28% Correctiefactor werkgeversrisico:                1,96 Opslag/korting: (0,93 – 0,28) * 1,96   =  1,27% (toeslag) Rekenpercentage:  0,62% WGA gedifferentieerde premie 2011 wordt 0,62% +  de toeslag van 1,27% = 1,89%
N.B. deze premie zal dus afwijken bij andere AO-last en ander gemiddeld premieloon

Kortom stijgende premies en toekomstige ontwikkelingen in het kader van de WGA-premie hebben tot gevolg dat het nu het moment is om dit voor u als werkgever opnieuw te bekijken.
Graag willen wij u hierbij van dienst zijn, wat kunnen wij voor u betekenen:
- Concent kan voor u een controle uitvoeren op de huidige gedifferentieerde WGA-premie tevens u helpen om herkeuringen voor uw medewerkers aan te vragen; - Concent kan voor u een risicoanalyse uitvoeren om na te gaan of uittreden voor u aantrekkelijk is; - Concent kan u bij het traject van uittreden begeleiden; - Concent kan voor u het traject na het uittreden en vanaf de ingangsdatum van het Eigen risico dragerschap faciliteren.