Nieuws

Gedifferentieerde premies WGA 2010 bekend

Op 11 september j.l. (vrijdag voor Prinsjesdag) heeft de Staatscourant de nieuwe gedifferentieerde premies voor de WGA van 2010 gepubliceerd. Naast de gedifferentieerde premie betaalt iedere werkgever ook een basispremie. UWV berekent de gedifferentieerde premie voor de WGA jaarlijks voor elke werkgever, op basis van de toegekende uitkeringen aan hun werknemers en de uitkeringen voor de WAO in het verleden. In december a.s. ontvangen werkgevers van de Belastingdienst een beslissing met de berekening van hun nieuwe premie.
De Werkhervattingskas-premie (Whk) stijgt in 2010 voor de meeste werkgevers. Deze premiestijging wordt enerzijds veroorzaakt door de toename van het aantal uitkeringen en anderzijds door een te laag gehanteerd premieniveau in 2009.

Het UWV maakt onderscheid in kleine en grote werkgevers. Voor ‘kleine’ werkgevers met een loonsom lager dan € 705.000,= geldt een minimumpremie. Voor 2010 is de stijging van de minimumpremie voor kleine werkgevers het grootst. De minimumpremie voor deze groep stijgt van 0,27% naar 0,59%. Dit betekent voor het merendeel van de kleine werkgevers (maximaal 25 werknemers) dat zij per werknemer ongeveer € 90,= per werknemer meer betalen in vergelijking met 2009.
Verder wordt ook de correctiefactor die geldt bij de korting of opslag verhoogd van 0,69% naar 1,47%. Deze korting of opslag wordt berekend aan de hand van het resultaat (schadelast) van de betreffende werkgever t.o.v. het gemiddelde van de sector en wordt de schadelast berekend op basis van instroom in de WAO uit het verleden en de instroom in de WGA.

Om deze redenen en het late en ongelukkige moment van aankondigen heeft de minister van Sociale Zaken na Kamervragen besloten om het uittredingsmoment voor 1 januari 2010 te verlengen van 1 oktober naar 1 november a.s.. Dat betekent dat u nog minder dan een maand de tijd heeft om een analyse uit te voeren en eventueel uit te treden.

Genoemde zaken kunnen van (grote) invloed zijn op de loonkosten van u als werkgever, tenzij u een grote werkgever bent met een loonsom meer dan € 705.000,= en geen WAO-verleden of WGA-instroom. Bovendien is inmiddels bekend dat de WIA zal worden geprivatiseerd binnen afzienbare tijd. Dit moment zal niet ver van te voren worden aangekondigd, omdat het risico te groot is dat werkgevers massaal uittreden. De afwikkeling van de schadelast die op dat moment aanwezig is zal naar alle waarschijnlijkheid worden berekend naar alle nog niet uitgetreden werkgevers, zoals dat ook bij de WAO is gebeurd. En deze afrekening zal, zoals het er nu naar uit ziet, niet gering zijn. Temeer omdat er steeds meer bedrijven uittreden en werkgevers met een relatief grote schadepost bij het UWV blijven.

Het onderscheid tussen de IVA en WGA is of de arbeidsongeschiktheid duurzaam te noemen is. Werknemers die 80% of meer zijn afgekeurd hoeven niet te werken, maar komen wel voor uw rekening, al of niet indirect via de gedifferentieerde WGA-premie.

In een eerder stadium hebben wij als Concent een quickscan uitgevoerd bij een aantal relaties om na te gaan of uittreden voor de relaties aantrekkelijk is. Met de nieuwe informatie willen we u erop wijzen dat een nieuwe analyse zeer aan te raden is.
Hoe wordt nu de individuele gedifferentieerde premie WGA berekend en waar moet u hierbij op letten? We willen dat hier verwoorden en verduidelijken met rekenvoorbeelden.
1. De berekening van de WGA premie gebeurt door het vaststellen van een landelijk rekenpercentage, deze was in 2009 0,47% en wordt in 2010 0,59% van de totale loonsom;
2. Op dit gemiddelde rekenpercentage krijgt u een korting of een toeslag afhankelijk van de branche waarin u werkt. Voor iedere branche wordt namelijk nog een werkgeversrisicopercentage vastgesteld. Voor de onderwijssector bedraagt deze 0,71% in 2009 en wordt deze 0,36% in 2010;
3. De schadelast (toegekende uitkeringen uit hoofde van WAO en WIA) wordt in percentage vergeleken met de gemiddelde schadelast van de sector. Deze schadelast wordt in 2010 bepaald door de WGA-uitkeringen van 2006-2008 en WAO-uitkeringen van 2003-2005;
4. De uitkomst van deze vergelijking wordt vermenigvuldigd met de correctiefactor. Deze gaat in 2010 naar 1,47% t.o.v. 0,69% in 2009. Concreet betekent dit dat de premie hoger is dan de daadwerkelijke uitkeringen wanneer u in aanmerking komt voor een opslag;
5. De uitkomst van deze berekening wordt bij kleine werkgevers opgeteld bij het minimumpercentage dat geldig is;
6. Wanneer u geen schadelast heeft dan is de korting even groot als het landelijke rekenpercentage en is de premie nihil wanneer u een grote werkgever bent of de minimumpremie wanneer u een kleine werkgever bent. Deze laatste bedraagt in 2010: 0,59%;
7. De overheid gaat zoals aangekondigd bezuinigen op de re-integratiekosten. Dit betekent concreet dat deze meer voor uw rekening zullen komen;

Hieronder wordt het in een voorbeeld met getallen uitgewerkt:

Voorbeeld:
Uw huidige WGA gedifferentieerde premie (geldig voor 2009) bedraagt 0,62%. Hieronder staat vermeld hoe deze premie wordt berekend en welke hoogte deze krijgt in 2010:

Premie-berekening WGA-gedifferentieerde premie 2009
Het individuele werkgeversrisicopercentage voor 2009 werd als volgt berekend:
Totaal betaalde WAO- en WGA-uitkeringen in 2007 gedeeld door het gemiddelde
premieplichtig loon over de jaren 2003 t/m 2007 (kijk op de beschikking van 2009).

Individueel werkgeversrisicopercentage0,93%
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage0,71%
Correctiefactor werkgeversrisico0,69%
Opslag/korting                                          (0,93 - 0,71)*0,69=0,15%
Rekenpercentage0,47%
WGA gedifferentieerde premie 2009 is 0,47% + de toeslag van 0,15% = 0,62%

Premie-berekening WGA-gedifferentieerde premie 2010
Het individuele risicopercentage voor 2010 wordt als volgt berekend:
Totaal betaalde WAO- en WGA-uitkeringen in 2008 gedeeld door het gemiddelde
premieplichtig loon over de jaren 2004 t/m 2008 (de beschikking voor 2010 moet nog verstuurd worden).

Voor de berekening van 2010 ga ik uit van dezelfde AO-lasten en gemiddelde premieloon als in 2009.
Individueel risicopercentage0,93% 
Correctiefactor werkgeverspercentage0,36% 
Correctiefactor werkgeversrisico1,47% 
Opslag/korting                                           (0,93 - 0,36)*1,47=0,83%(opslag)
Rekenpercentage0,59% 
WGA gedifferentieerde premie 2010 wordt dan 0,59% + toeslag van 0,83% = 1,42%

N.B. deze premie zal dus afwijken bij andere AO-last en ander gemiddeld premieloon.

Voor kleine werkgevers loopt de besparing in Euro’s niet direct in de papieren. In het voorbeeld met een loonsom van ongeveer € 450.000,= bedraagt dit nadeel bijna € 4.000,=. Dit geldt alleen wel voor ieder jaar naar de toekomst toe en is niet van toepassing wanneer de werkgever Eigenrisicodrager wordt. Daar komt dus nog bij dat de privatisering eraan komt die ook extra lasten met zich mee zal brengen wanneer u bij het UWV blijft.

Verder is een belangrijk argument dat het UWV pas in actie komt na 2 jaar, terwijl uzelf direct met een medewerker aan de slag gaat en dat geldt zeker voor een private verzekeraar, wanneer u daar het risico onderbrengt.

Wanneer u er niet direct voor kiest om uit te treden is het aan te raden om de huidige premie te controleren om de eenvoudige reden dat het UWV geen goed geautomatiseerd systeem heeft om de WIA uit voeren. Hierdoor worden veel fouten gemaakt. Verder is er een kleine stroom die in de IVA terecht komt en een grote groep die in de groep WGA 80-100 vallen. Daardoor zijn de kosten grotendeels nog voor de werkgevers. Dit zjin subjectieve beslissingen van de betreffende keuringsinstantie. Wanneer u een ander oordeel heeft kunt hier bezwaar tegen aantekenen.

Kortom stijgende premies en toekomstige ontwikkelen in het kader van de WGA-premie hebben tot gevolg dat het nu het moment is om dit voor u als werkgever opnieuw te bekijken.

Graag willen wij u hierbij van dienst zijn, wat kunnen wij voor u betekenen:

- Concent kan voor u een controle uitvoeren op de huidige gedifferentieerde WGA-premie en u helpen om herkeuringen voor uw medewerkers aan te vragen;
- Concent kan voor u een risicoanalyse uitvoeren om na te gaan of uittreden voor u aantrekkelijk is;
- Concent kan u bij het traject van uittreden begeleiden;
- Concent kan voor u het traject na het uittreden en vanaf de ingangsdatum van het Eigen risico dragerschap faciliteren.

Wij willen op zeer korte termijn een bijeenkomst beleggen waar we deze materie met een externe deskundige nader aan u willen toelichten. We hebben hiervoor 2 data beschikbaar: 14 of 26 oktober, hierover zullen wij met u contact opnemen. De keuze en locatie hangt mede af van de interesse, u kunt zich hier direct voor aanmelden via het e-mailadres: d.vlietstra@concent.nl.