Nieuws

Fusietoets in het onderwijs

Op 26 januari 2010 heeft de Tweede Kamer – kamerbreed - ingestemd met het wetsvoorstel tot invoering van een fusietoets in alle sectoren van het onderwijs. Als de Eerste Kamer eveneens instemt met het wetsvoorstel, heeft dat dus ook gevolgen voor fusies die gaan plaatsvinden in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs (WEC-scholen). Met het kabinet is de Tweede Kamer van mening dat scholen en schoolbesturen uit oogpunt van menselijke maat terughoudend moeten zijn met het samenvoegen van scholen of het fuseren van besturen. Vooruitlopend op deze wet hebben de bewindslieden de schoolbesturen eerder al opgeroepen tot terughoudendheid op dit punt.

De fusietoets houdt geen verbod op fusies in. Er kunnen namelijk ook goede inhoudelijke gronden zijn voor een fusie. Deze motieven moeten door de betrokken schoolbesturen worden aangegeven en onderbouwd in een voor iedere fusie voorgeschreven fusie-effectrapportage (FER). De medezeggenschap krijgt een instemmingsrecht bij de vaststelling van deze rapportage. Iedere fusie tussen scholen en besturen moet straks voor toetsing aan de minister worden voorgelegd, aan de hand van de fusie-effectrapportage. Voor de ‘gewone’ basisscholen geldt daarbij een drempel. Alleen bij samenvoegingen tussen basisscholen die samen meer dan 500 leerlingen tellen, en besturenfusies waarbij meer dan 10 basisscholen zijn betrokken, is het verplicht dit aan de minister voor te leggen.

Toetsing door de minister
De minister toetst de fusiebesluiten vooral aan de gevolgen voor de keuzevrijheid voor ouders. Deze mag niet door schaalvergroting worden belemmerd. Bij de toetsing wordt de minister bijgestaan door een onafhankelijke adviescommissie. De minister vraagt in ieder geval het advies van de commissie, als hij overweegt de goedkeuring aan een fusie te onthouden.
Er komt een ministeriële regeling met een verdere uitwerking van de regels voor deze toetsing en voor de werkwijze en samenstelling van de adviescommissie. Deze nadere regels moeten waarborgen dat de weging van de invloed van de fusie op de keuzevrijheid uit de politieke beoordelingsvorming wordt gehaald. Een concept van de regeling wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Bron: www.minocw.nl