Nieuws

Functiemix, doelstellingen in 2011 behaald?

Wat zijn de consequenties voor een schoolbestuur als de percentages voor de functiemix niet gerealiseerd worden? In 2011 wordt bekeken of de sector primair onderwijs op sectorniveau de doelstellingen behaald heeft (voor het basisonderwijs 16% in LB en 1% LC, voor het speciaal basisonderwijs/(voortgezet) speciaal onderwijs 6% in LC). Wanneer dit het geval is, wordt de zogenaamde tweede tranche middelen ten behoeve van de functiemix verstrekt. Indien de sector in 2011 deze tussendoelen op sectorniveau niet heeft bereikt, wordt per schoolbestuur bekeken of de tussendoelen al dan niet bereikt zijn. De tweede tranche wordt vervolgens per schoolbestuur afgestemd op het bereikte resultaat. Met andere woorden: schoolbesturen die de tussendoelen bereikt hebben ontvangen volledig de tweede tranche, de besturen die de tussendoelen niet bereikt hebben ontvangen de tweede tranche niet volledig. Hoe streng zijn de eisen bij het monitoren van de kengetallen van de functiemix?
In de CAO-PO worden t.a.v. de functiemix percentages genoemd waaraan de werkgever dient te voldoen. Een werkgever is verplicht om te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in art. 5.3a van de CAO-PO en bijlage XIV van deze CAO, waarin de sleutels zijn vermeld. Hoe ver moet u zijn? ·          Per 1 augustus 2010, plan van aanpak functiemix moet zijn opgesteld en u moet voldoen aan de percentages behorende bij uw school; ·          Per 1 augustus 2011, het aantal benoemingen voor de geldende percentages met ingang van 1 augustus 2010 moeten zijn gedaan. Voor zover van toepassing: de bijdrage voor de functiemix is reeds opgenomen in de bekostiging. Voldoet u niet aan bovenstaande eisen, dan dient u dus terug te betalen. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur dat de regeling toegepast wordt. Voor meer informatie en vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Contactpersoon: Ellis van de Riet, 06-22677340 / 038- 423 1040 Bron: www.poraad.nl