Nieuws

Formulieren OCW

DUO-CFI heeft onlangs informatie verzonden aan de besturen met betrekking tot de aanbieding bekostigingsgegevens en jaarstukken 2011. In de brief betreffende de 'Aanbieding bekostigingsgegevens' wordt gesproken over de formulieren GGL en een formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens PO 2011 voor controle'. Beide formulieren worden door ons van de site van DUO-CFI gedownload; als bestuur hoeft u hier verder geen actie voor te ondernemen. Het 'Aanbiedingsformulier jaarstukken 2011' met een unieke QR-code ontvangen wij wel graag van u. Wij verzoeken u om  dit formulier zo spoedig mogelijk aan ons te doen toekomen. Tevens hebben we het bevoegd gezag een formulier gemaild waarmee zij ons kunnen machtigen tot het ondertekenen van de verschillende formulieren die met het indienen van de jaarstukken 2011 aan het ministerie van OCW moeten worden toegezonden.  De ingevulde  en door de accountant gecontroleerde stukken worden dan rechtstreeks door ons naar het ministerie van OCW verzonden. Als u deze machtiging aan Concent af wilt geven, verzoeken wij u om de machtiging door de daartoe bevoegde persoon/personen te laten ondertekenen en deze vóór 23 april 2012 aan ons te retourneren.