Nieuws

Financiële Staat van het Onderwijs 2017

De inspectie constateert in de 'Financiële Staat van het Onderwijs 2017' dat het Nederlandse onderwijs er financieel goed voor staat. In hun brief aan de Tweede Kamer van 3 december 2018 geven minister Van Engelshoven en minister Slob aan dat zij zich afvragen of de toenemende reserves nog wel in verhouding staan tot de reële risico’s die scholen lopen. Ook stellen zij vast dat er bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs aanzienlijke verschillen voorkomen tussen begroting en realisatie. Zij schrijven in hun brief dat sparen geen doel op zich mag zijn. Het is goed als schoolbesturen reserves aanhouden om onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het is echter niet de bedoeling dat dit ten koste gaat van het primaire proces.

Beleidsrijk begroten
De inspectie komt tot de conclusie dat besturen over het algemeen te behoudend begroten en onderschatten over hoeveel geld zij kunnen beschikken. Daarom zullen de ministers in 2019 onderzoek doen naar de wijze van begroten door schoolbesturen en naar de reserves. Hierbij zal ook gekeken worden naar de rol van het Rijk en de wijze van bekostigen van de onderwijsinstellingen. De inspectie voert ook gesprekken met besturen over doelmatig onderwijsbeleid en de financiële keuzes die daarbij passen. Het is belangrijk dat besturen beleidsrijk begroten –  dat wil zeggen dat besturen meer aandacht hebben voor het stellen van beleidsdoelen, en deze koppelen aan het financiële beleid. Benchmarks moeten de stakeholders meer inzicht bieden in de wijze waarop besturen hun budget besteden, te beginnen met de verdeling van het budget over de scholen en het hoe en waarom rond de aangehouden reserves. Tegelijkertijd wordt ook onderzocht hoe de verantwoordingslast bij besturen kan worden verminderd.

Vrijwillige ouderbijdrage
De inspectie constateert in het rapport dat de vrijwillige ouderbijdrage in het funderend onderwijs sinds 2013 met 20 à 25 procent is gestegen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. De algemene ledenvergaderingen van de sectorraden hebben onlangs ingestemd met afspraken rond de vrijwillige ouderbijdrage (zie ook het bericht elders in deze nieuwsbrief). Uitgangspunt is dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig is, en dat leerlingen nooit mogen worden uitgesloten van (onderwijs)activiteiten waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. De medezeggenschapsraad moet instemmen met de hoogte en de besteding van deze bijdragen. De komende ‘Schoolkostenmonitor’ zal naar verwachting inzicht geven in het totaal aan kosten die ouders betalen. Zodra deze monitor beschikbaar is, kan bepaald worden welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
De omvang van de reserves van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs neemt nog steeds toe, alhoewel de groei minder sterk is. Het is echter zorgelijk en onwenselijk dat er zoveel geld niet wordt uitgegeven aan de ondersteuning van kwetsbare leerlingen. Minister Slob zal de komende tijd, mede aan de hand van het inspectierapport ‘Zicht op besteding van middelen van de middelen voor passend onderwijs’, in verschillende regio’s in het land het gesprek daarover voeren.

Bron: www.rijksoverheid.nl