Nieuws

Financiën in het PO

Op 15 september 2011 heeft de vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met minister Van Bijsterveldt van gedachten gewisseld over de financiën in het primair onderwijs. De Minister had de Tweede Kamer eind april per brief geïnformeerd over een aantal aspecten van de financiële situatie in het primair onderwijs. De brief ging onder meer in op de reserves en beleggingen, de ontwikkeling van de personele bekostiging in de periode 2006-2009 en de evaluatie van de materiële bekostiging. In de Nieuwsbrief PO van mei 2011 is deze brief kort samengevat.
Een aantal Kamerfracties vindt de reserves die schoolbesturen aanhouden te hoog. Zij willen dat schoolbesturen de reserves sneller afbouwen en inzetten voor het onderwijs. De Minister is van mening dat zij niet op de stoel van de besturen kan gaan zitten. Het afbouwen van de reserves moet verantwoord en gedoseerd gebeuren. De besturen zijn aan zet. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt bij 300 schoolbesturen in het PO waar sprake is van heel hoge reserves, wat daarbij de achtergrond is en hoe dit geld ten goede kan komen aan het onderwijs. Halverwege 2012 zal de Minister de Tweede Kamer hierover informeren.
Om beter de vinger aan de pols te kunnen houden bij de financiële ontwikkelingen in het PO, heeft de Minister een monitor aangekondigd waarin meer actuele cijfers komen te staan. Daarnaast wil zij bij het bevorderen van de financiële deskundigheid van besturen extra aandacht vragen voor krimpregio’s en scholen met dalende leerlingaantallen. Het is nodig dat schoolbesturen op tijd anticiperen op dergelijke ontwikkelingen en dat zij ook tijdig maatregelen nemen. De kosten dalen bij zulke scholen veel minder snel dan de inkomsten, zo blijkt uit het onderzoek dat daags voor het overleg aan de Tweede Kamer is aangeboden. Tot slot wil de Minister, naar analogie van de ‘Vliegende Brigades’ voor zeer zwakke scholen, ook speciale teams oprichten voor scholen die op financieel gebied ‘zeer zwak’ zijn, zodat deze scholen hun financiën snel weer op orde kunnen krijgen. Bron: www.rijksoverheid.nl